Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Městská policie

Aktuality MP

Kontakt

Adresa: Revoluční 164, Stráž pod Ralskem                Najdete nás zde
Telefony: 487 522 934, 724 286 385
Vrchní strážník MP: 728 160 494
E-mail:

Znak MP Stráž pod Ralskem.jpgDůvodem pro vznik Městské policie byla snaha zabezpečit občanům Stráže pod Ralskem co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě.

Hlavním cílem činnosti MP je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města.
Vyhláška o Městské policii města Stráž pod Ralskem


Obecné informace o městských policiích

 • znakmp.gifměstská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
 • každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazeného do městské policie (strážníka) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
 • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
 • při plnění úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky
 • §2 zákona o obecní policii 553/1991 Sb.
  Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:
  a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
  c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
  e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

  mimis.is
Více informací o činnosti obecních policií