Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Pečovatelská služba města
Stráž pod Ralskem (PS)

Pečovatelská služba města Stráž pod Ralskem byla na rok 2016 finančně podpořena poskytnutím dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 563.000,- Kč. Děkujeme.

Pečovatelská služba města Stráž pod Ralskem byla na rok 2016 finančně podpořena poskytnutím dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 42.000,- Kč. Děkujeme.


DPS.jpgPečovatelská služba je organizační složkou Města Stráž pod Ralskem.
Metodicky je řízena  odborem všeobecné vnitřní správy 
(vedoucí odboru Bc. Eva Pošvová).

Vedoucí PS:    Bc. Michaela Mašatová, DiS.
pečovatelky:   Dana Filipcová
                        Marcela Plíhalová 

PS Stráž pod Ralskem je registrována u KÚ Libereckého kraje, na základě rozhodnutí vydaného odborem sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin dne 18.6.2007 pod č.j.
KULK 36613/2007  OSV 619/2007.

Dům s pečovatelskou službou
Byty zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou jsou vhodné pro občany , kteří dosáhli věku 65 let a potřebují podporu a pomoc při péči o vlastní osobu i o svoji domácnost.
Do DPS mohou být umístěni i občané, kterým byl přiznán invalidní důchod a jejichž zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní celodenní péči, avšak potřebují podporu a pomoc při péči o domácnost, nebo při péči o vlastní osobu.
V domě s pečovatelskou službou se nachází celkem 24 bytů, z toho jsou 4 bezbariérové, tři byty jsou určeny pro manželské páry nebo dvojice.
O přidělení bytu v DPS rozhoduje rada města na základě podané žádosti.
Žádosti je možné podat na Odbor všeobecné vnitřní správy MěÚ Stráž pod Ralskem, nebo přímo v DPS – kancelář vedoucí.

Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem

Kontakt: +420 487 868 822      

Mobil: +420 724 994 589

Žádost o přidělení bytu zvláštního určení v DPS [doc]
Podmínky přijetí do DPS

Sazebník úkonů poskytovaných Pečovatelskou službou města Stráž pod Ralskem (od 10.7.2013)[pdf]
Etický kodex pracovníků pečovatelské služby Města Stráž pod Ralskem
Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby
Vnitřní pravidla ambulantni pečovatelské služby

Poslání Pečovatelské služby města Stráž pod Ralskem
Posláním naší pečovatelské služby (dále jen PS) je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně, bezpečně a co nejdéle ve svém domácím prostředí kde mají zachováno své soukromí. Pomáháme uživatelům s každodenní péčí o vlastní osobu nebo domácnost tak, aby tato pomoc byla smysluplná, přátelská a stala se tak přirozenou součástí jejich života. Podpora uživatelů pečovatelské služby je zaměřena na  rozvoj a upevnění soběstačnosti a je poskytována dle individuálních potřeb a požadavků uživatelů. Je směřována k tomu, aby se co nejvíce oddálila nutnost umístění uživatele do ústavní péče. Pečovatelé jsou klientům oporou a pomocníkem, často i důvěrníkem, podporují sebedůvěru uživatelů ve vlastní schopnosti zlepšit svůj stav. Pracovníci služby podporují uživatele v kontaktech s rodinou i s vrstevníky a snaží se tak zabránit sociálnímu vyloučení.
Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle platného sazebníku a ve vymezeném čase v pracovní dny od 7,00 -15,30 hod.

Dlouhodobé cíle
Zachovat původní vztahy uživatele tím, že budeme podporovat uživatele služby v kontaktech s rodinou a známými a tím se snažíme zamezit sociálnímu vyloučení.
Podporovat uživatele v nezávislém a samostatném způsobu života tím, že mu poskytneme smysluplnou a hlavně přiměřenou podporu a péči.
Pomoci uživateli s těmi činnostmi, které nezvládá. Pomoc a podpora však musí být přiměřená a poskytovaná tak, aby umožnila uživateli setrvat v jeho domácím prostředí co možná nejdéle.
Upevňovat vztahy mezi uživateli žijícími ve městě a uživateli služby, kteří žijí v domě s pečovatelskou službou.
Poskytovat služby za takovou cenu, která je pro uživatele únosná vzhledem k jejich ekonomické situaci a stejně tak je přijatelná pro poskytovatele.

Zásady poskytování pečovatelské služby
Při poskytování pečovatelské služby dbáme na dodržování těchto zásad:

 • Službu poskytujeme s respektem k právům uživatele, k jeho soukromí a bezpečí
 • Službu poskytujeme tak, aby nedocházelo k závislosti uživatele na službě, nabízíme vždy takovou podporu, která je nezbytně potřebná
 • Respektujeme individuální přístup v souvislosti s poskytováním služby
 • Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování o rozsahu služby
 • Vždy zachováváme rovný přístup k uživatelům – služba je poskytována bez ohledu na rasu, národnost, vyznání
 • Vždy podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli
 • Poskytujeme kvalifikovanou pomoc, klademe důraz na týmovou práci

Komu je pečovatelská služba určena
Pečovatelská služba je poskytována seniorům
osobám se zdravotním postižením
osobám s tělesným postižením

Věková struktura cílové skupiny
Mladí dospělí 19 – 26 let
Dospělí 27 – 64 let
Mladší senioři 65 – 80 let
Starší senioři nad 80 let

Pečovatelská služba je poskytována seniorům a příjemcům invalidního důchodu, jejichž schopnosti v péči o sebe a svoji domácnost jsou sníženy.
Poskytování pečovatelské služby je možné kombinovat s péčí rodiny a nebo s péčí jiného poskytovatele.

Komu není pečovatelská služba určena
Naše pečovatelská služba nezajišťuje péči osobám, které nespadají do cílové skupiny.

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby
Bydliště osoby je mimo území města Stráž pod Ralskem.
Sociální službu o kterou občan žádá, neposkytujeme.
Kapacita služby je naplněna.
Nesouhlas s podmínkami smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Kde je poskytována pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována

 • v domácnostech občanů města Stráž pod Ralskem
 • v domácnostech v domě s pečovatelskou službou ve Stráži pod Ralskem
 • ve středisku osobní hygieny ( Dům s pečovatelskou službou, Jižní 290, Stráž pod Ralskem )

Kdo má nárok na bezplatnou pečovatelskou službu
(týká se úkonů, kterými jsou zajišťovány nezbytné životní potřeby)

 • Účastníci odboje dle zák. č. 255/1946 Sb
 • Osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zák.č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci
 • Osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, ve vojenském táboře nucených prací dle zák.87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích ve znění pozdějších předpisů
 • Pozůstalí manželé (manželky) po osobách uvedených v předchozích bodech starší 70 let

Připomínky a stížnosti na kvalitu pečovatelských služeb

Uživatel pečovatelských služeb má právo kdykoliv podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, nebo pokud se cítí  být poškozen na svých právech  či oprávněných zájmech.
Pokud stěžovatel není schopen z jakýchkoli důvodů podat stížnost sám, může ji v jeho zájmu podat rodinný příslušník nebo jiná blízká osoba.
Stížnost je možné podat ústně nebo písemně v kanceláři vedoucí DPS a také prostřednictvím schránky na stížnosti a připomínky, která je umístěna v přízemí domu s pečovatelskou službou.
Stížnost je povinen přijmout každý pracovník pečovatelské služby.
Stížnost není v žádném případě důvodem k ukončení pečovatelských služeb nebo k diskriminaci stěžovatele.
O vyřešení stížnosti musí být proveden zápis, ze kterého je zřejmé, k jakému řešení obě strany dospěly.
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 pracovních dní ode dne přijetí.
Pokud stěžovatel projeví přání, aby byla utajena jeho totožnost, je toto respektováno a stěžovatel jedná vždy jen s tím pracovníkem, který jeho stížnost přijal.
Pokud stěžovatel není s vyřízením své stížnosti spokojen a nemá  důvěru v nestranné a objektivní vyřízení, může se obrátit na jinou nezávislou  instituci.

Krajský úřad libereckého kraje
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb
U Jezu 642/2a, Liberec
tel.: 485 226 542, e-mail: info@kraj-lbc.cz

Český helsinský výbor (ČHV)
Organizace zabývající se sledováním zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv- Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: 257 221 141, e-mail: info@helcom.cz
Právní oddělení a poradenské centrum ČHV- tel.: 257 221 142 nebo 602 646 940
e-mail: poradna@helcom.cz

Ombudsman – veřejný ochránce práv
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39,  602 00 Brno
tel.: 542 542 111, fax: 542 542 112
e-mail: podatelna@ochrance.cz
informační linka- tel.: 542 542 888