Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

10. RaM 30.dubna 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 10. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 30. dubna 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová, Jiří Schreyer
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Ing. Eduard Horčík

R/226/2008
Záměr prodeje nebytových prostor
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje nemovitosti (bývalé občerstvení) č. evid. 455 na st. p. č. 1 115 v k. ú. Stráž pod Ralskem.

Rada města doporučuje příspěvkové organizaci PANDA SPORT, která objekt spravuje, umožnit pronájem.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 5. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/227/2008
Žádost o projednání – sociální zařízení na velké pláži
Rada města souhlasí se zakonzervováním objektu bývalého hygienického zázemí na velké pláži. Zakonzervování stavby bude spočívat v jejím vyklizení, zazdění dveřních a okenních otvorů a v opravě střešní konstrukce.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín zahájení: 16. 5. 2008.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přijmout na zakonzervování budovy rozpočtové opatření.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín zahájení: 5. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/228/2008
Přednostní přidělení bytu – M. N.
Rada města souhlasí se zařazením M. N. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“ (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele), velikost bytu 1+1.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/229/2008
Žádost o splátkový kalendář na nebytové prostory – M. V.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 54.476,-- Kč a penále ke dni uzavření splátkového kalendáře s měsíční splátkou 5.000,--Kč nad běžný předpis nájemného, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 10. 5. 2008

R/230/2008
Žádost o prominutí penále – J. D.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 5. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/231/2008
Žádost o splátkový kalendář – L. H.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 5. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/232/2008
Žádost o prominutí penále – K. B.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 10. 5. 2008

R/233/2008
Likvidace majetku MěÚ
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit odpis majetku dle předloženého materiálu kromě jednoho kusu mobilního telefonu, který bude předán jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 5. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/234/2008
Pronájem nebytových prostor
Rada města souhlasí s pronájmem části nebytových prostor ze zadní části polikliniky ke zřízení veterinární ordinace. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců, výše nájemného a služeb spojených s vedením  užívání nebytových prostor bude stanoveno obdobně jako u uzavřených smluv v budově polikliniky.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 5. 2008

R/235/2008
Ukončení nájemní smlouvy č. 30/2008
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 30/2008 dohodou ke dni 30. 4. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/236/2008
Revokace usnesení č. Z/108/2004 a usnesení č. Z/108/2005
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení č. Z/108/2004 a Z/108/2005.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 5. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/237/2008
Povolení podnájmu v bytě č. 2 Máchova 366
Rada města nesouhlasí s povolením podnájmu v bytě č. 2 v ulici Máchova č. p. 366 ve Stráži pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 9. 5. 2008

R/238/2008
Přidělení sociálního bytu
Rada města souhlasí s přidělením sociálního bytu panu Z. A. na dobu nezbytně nutnou, nejdéle 6 měsíců.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 7. 5. 2008

R/239/2008
Žádost o pronájem parkovací plochy
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu veřejného prostranství za účelem parkování soukromých vozidel občanů domu čp. 306, 307, 308 v ulici Energetiků ve Stráži pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit: do 9. 5. 2008

R/240/2008
Přidělení volných bytů
Rada města souhlasí s přidělením
bytu velikosti 3+1 č. bytu 13 v č. p. 354 do „kategorie B“;
bytu velikosti 1+1 č. bytu 5 v č. p. 325 do „kategorie B“ .
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/241/2008
Odpis dluhů z důvodu úmrtí dlužníků
Rada města souhlasí s odpisem přestupku a pokuty v celkové částce 600,-- Kč
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: ihned

R/242/2008
Žádost o prominutí penále – M. H.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 10. 5. 2008

R/243/2008
Žádost o prodloužení lhůty k zaplacení dluhu na nájemném – manželé B.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 5. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/244/2008
Veřejná zakázka – svoz a likvidace odpadu na území města Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s doporučením hodnotící komise a schvaluje jako vítěze zadávacího řízení veřejné zakázky firmu Technické služby Mimoň, s.r.o.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku rozvoje města
Termín plnění: zahájit 6. 5. 2008

R/245/2008
Pravidla pro vydávání zpravodaje VARTA
Rada města schvaluje s účinností od 1. května 2008 změnu Pravidel pro vydávání zpravodaje VARTA.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/246/2008
Vzdělávací portál
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností RENTEL, a. s., se sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, Praha 5 - Hlubočepy.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/247/2008
Žádost o splátkový kalendář – P. V.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 13 483,80 Kč s měsíční splátkou 750,--Kč nad běžný předpis nájemného, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 10. 5. 2008

INFORMACE
- jednání s JUDr. Vítkovou a JUDr. Bémovou – Z/102/2005

Bc. Věra Bradáčová  starostka
Ing. Jitka Urbánková místostarostka