Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

11. RaM 14.května 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 11. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 14. května 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová, Ing. Eduard Horčík
Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Ing. Jiří Mužák, Ph.D.

R/248/2008
Žádost Klubu vodních sportů
Rada města:

  1. nesouhlasí s vydáním volných, přenosných permanentek na vlek pro členy klubu;
  2. nesouhlasí s umístěním UNIMO buňky do oploceného (pronajatého) prostoru vleku;
  3. nesouhlasí s umístěním tréninkové trampolíny (průměr 4 m) do oploceného (pronajatého) prostoru vleku;
  4. nesouhlasí s volným stanováním v oploceném (pronajatém) prostoru vleku při soustředění a tréninkových campech;
  5. nesouhlasí s poskytováním volných tréninkových hodin mimo provozní dobu vleku.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 16. 5. 2008

R/249/2008
Komise pro strategický rozvoj
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro strategický rozvoje ze dne 14. dubna 2008 a ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města zajistit zpracování návrhu na podobu střechy budovy polikliniky v různých variantách řešení sedlové střechy.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 16. 5. 2008

R/250/2008
Komise životního prostředí
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 28. dubna 2008.
Hlasování: pro: 5

R/251/2008
Výpověď nájmu z nebytových prostor č.p. 164
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: do 30. 5. 2008

R/252/2008
Záměr prodeje části pozemku 2135/61 - o výměře 415 m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2135/61- o výměře 415 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města 2008

R/253/2008
Záměr prodeje části pozemku 2135/61- o výměře 364 m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokaci usn. č. Z/90/2007

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2135/61- o výměře 364 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města 2008

R/254/2008
Revokace usnesení Z/19/2008
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokaci usn. č. Z/19/2008

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků st. p. č. 100, p. p. č. 321, 322, 323 v k. ú. Stráž pod Ralskem .

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města 2008

R/255/2008
Revokace usnesení Z/6/2006
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. Z/6/2006
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města 2008

R/256/2008
Kontrolní výbor
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uložit předsedkyni kontrolního výboru přijmout obecné usnesení při neplnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/257/2008
Prodej částí pozemků p. č. 1351/1 a 1351/26 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej částí pozemků p. č. 1351/1 a p. p. č. 1351/26 v k. ú. Stráž pod Ralskem panu M. Ch., za cenu 70,-Kč/m2 nezpevněné plochy a za cenu 100,-Kč/m2 zpevněné plochy. Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města 2008

R/258/2008
Žádost o povolení vystavět příčku.
Rada města souhlasí s provedením nové sádrokartonové v bytě č. 14 bytového domu č. p. 70. Souhlas se dává za následujících podmínek: Zhotovení příčky bude provedeno na náklady žadatelky, v případě opuštění bytu zůstane zachován stávající stav a případné odpady budou likvidovány v souladu se zákonem, tj. uloženy na určené skládce.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 23. 5 . 2008

R/259/2008
Žádost o povolení pořádání sportovní akce
Rada města souhlasí s konáním sportovní akce Vydrapolo 2008, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 19. 5. 2008

R/260/2008
Prodej skříňového přívěsu
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje movitého majetku – skříňový přívěs.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města 2008

R/261/2008
Záměr prodeje části pozemku 2135/61- o výměře cca 200 m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2135/61- o výměře 200 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města 2008

R/262/2008
Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy polikliniky č.p. 164, Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Projektovým atelierem HBV, s.r.o., Hrnčířská 859, Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na „Stavební úpravy objektu č.p 164 polikliniky – 2., 3. a 4. etapa.“
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 23. 5. 2008

R/263/2008
Pravidla pro vyřizování a evidenci stížností, oznámení a podnětů občanů a pro vyřizování petic občanů
Rada města ruší Pravidla pro vyřizování a evidenci stížností, oznámení a podnětů občanů a pro vyřizování petic občanů ze dne 28. 4. 2004.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/264/2008
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
Rada města schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování petic s platností a účinností od 14. 5. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/265/2008
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů
Rada města schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů s platností a účinností od 14. 5. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/266/2008
Přidělení volného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 48 v č. p. 367 do „kategorie A“ pro paní M. N. – sociální případ zasluhující zvláštního zřetele.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/267/2008
Výkon technického dozoru
Rada města schvaluje výkon technického dozoru na stavbě „Oprava zámku ve Stráži pod Ralskem“ dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: zahájení stavby

R/268/2008
Výjimka dodržení nočního klidu – PANDA SPORT
Rada města souhlasí s udělením výjimky dodržení nočního klidu PO PANDA SPORT, a to dne 21. 6. 2008 do 24 hodin s tím, že po 22 hodině bude přiměřeně snížena hladina hluku.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění:16. 5. 2008

R/269/2008
Souhlas s konáním sportovní akce – IVVS ČR
Rada města souhlasí s konáním sportovní akce Institutu vzdělávání vězeňské služby Stráž pod Ralskem dne 19. 9. 2008.
Hlasování pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění:16. 5. 2008

R/270/2008
Zvýhodněné ceny pro mládež a studenty
Rada města ukládá řediteli PO PANDA SPORT stanovit zvýhodněné ceny vodního lyžování pro mládež a studenty.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: řediteli PO PANDA SPORT
Termín plnění: ihned

INFORMACE
- kontrola ze Státního okresního archivu Česká Lípa
- exkurse - Cyklomagistrála Ploučnice dne 11. 7. 2008
- valná hromada LAG Podralsko

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka