Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

12. RaM 28.května 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 28. května 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová, Ing. Petr Křesťan
Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Ing. Eduard Horčík

R/271/2008
Prodej akumulačních kamen
Rada města doporučuje ZMě odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje movitého majetku – 3 ks akumulační kamna za částku 50,- Kč/ kus.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: ZMě 2008

R/272/2008
Přechod nájmu bytu a koupě bytu
Rada města nesouhlasí s přechodem nájmu a následně s odkoupením bytu č. 9 v ulici Energetiků č. p. 308.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: zahájit 6. 6. 2008

R/273/2008
Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 81/1 a 81/3 v k.ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu částí pozemků p. č. 81/1 a 81/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: 9. 6. 2008

R/274/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích p.č. 2135/1 a 2149 v k.ú. Stráž pod Ralskem a se zřízením sjezdu z místní komunikace na p. č. 2149 přes pozemek p. č. 2135/1 na pozemek p. č. 2135/104 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: zahájit 6. 6. 2008

R/275/2008
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení „Chodníku u knihovny a Informačního centra ve Stráži pod Ralskem“
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2008 – „Chodník u knihovny a Informačního centra ve Stráži pod Ralskem“ s firmou Karel Přadka, Pionýrů č.p. 317, Stráž pod Ralskem.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: zahájit 6. 6. 2008

R/276/2008
Žádost o přechod nájmu bytu
Rada města souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 5 v ulici Jižní č. p. 326 ve Stráži pod Ralskem na A. V.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s podmínkou:

  1. že A. V. uzná dluhy po svém zemřelém otci, tj. 6 526,-- Kč včetně penále (zbytek splátkového kalendáře), 7 181,56 Kč promlčený dluh včetně penále a uzavře na výše uvedený základní dluh na nájemném splátkový kalendář s minimální splátkou 1 000,-- Kč nad předpis běžného nájemného.
  2. že A. V. uhradí náklady řízení za právní zastoupení ve věci vyklizení výše uvedeného bytu z důvodu zpětvzetí žaloby.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: zahájit 6. 6. 2008

R/277/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře A. V.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 42 245,41 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: Zastupitelstvo města 25. 6. 2008

R/278/2008
Žádost o finanční příspěvek
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ZUŠ Mimoň pro absolventy ve výši 1 500,-- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 30. 6. 2008

R/279/2008
Žádost o finanční příspěvek
Rada města nesouhlasí s poskytnutím příspěvku FK Stráž pod Ralskem na nákup AVIA BUS pro 20 osob ve výši 20 000,-- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 30. 6. 2008

R/280/2008
Použití městského znaku ve Velké turistické encyklopedii Libereckého kraje
Rada města souhlasí s poskytnutím městského znaku do Velké turistické encyklopedie Libereckého kraje.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 29. 5. 2008

R/281/2008
Zvukový informační panel
Rada města nesouhlasí s prezentací na zvukovém informačním panelu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 29. 5. 2008

R/282/2008
Žádost o prominutí penále – J. S.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 4. 6. 2008

R/283/2008
Žádost o prodloužení lhůty k zaplacení nájemného – V. H.
Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k zaplacení nájemného za měsíce květen a červen do 31. 7. 2008 za podmínek, že do tohoto data bude zaplacen i nájem za červenec 2008. Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 4. 6. 2008

R/284/2008
Žádost o prominutí penále – P. K.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 4. 6. 2008

R/285/2008
Přidělení bytu v DPS ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 11 v domě s pečovatelskou službou paní V. V.. Účinnost nájemní smlouvy od 15. 06. 2008.
V případě odstoupení od nájemní smlouvy na byt č. 11, bude byt č. 11 v domě s pečovatelskou službou přidělen paní M. V.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí všeobecné vnitřní správy
Termín plnění: 15. 6. 2008

R/286/2008
Žádost o změnu termínů akcí
Rada města souhlasí se změnou termínů akcí pořádaných šachovým oddílem TJ UD Hamr.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 30. 6. 2008

R/287/2008
Žádost o prominutí penále – V. Ch.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále v celé výši.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: Zastupitelstvo 25. 6. 2008

R/288/2008
Nová dětská aktivita – subjekt LUTRA
Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity „LUTRA“ a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 30. 6. 2008

R/289/2008
Veřejná zakázka malého rozsahu – Projektová dokumentace na „Odstranění havarijního stavu tělovýchovného pavilonu u Základní školy Stráž pod Ralskem“

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Odstranění havarijního stavu tělovýchovného pavilonu u Základní školy ve Stráži pod Ralskem“ s firmou S-Projekt Liberec s. r. o. za celkovou cenu 476 000,-- Kč.

Hlasování: pro: 5

Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM

Termín: Zahájit do 6. 6. 2008

R/290/2008
Odměny za 1. pololetí 2008
Rada města souhlasí s výplatou odměn za 1. pololetí 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostka
Termín plnění: výplatní termín mzdy za měsíc květen 2008

R/291/2008
Úkol Komisi životního prostředí
Rada města ukládá předsedovi komise životního prostředí zabývat se možností žádosti o dotaci na úpravu zámeckého parku a parkovacími místy ve městě.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: předseda komise životního prostředí.
Termín plnění: ihned

INFORMACE:

Parkoviště pro institut dokončeno 31. 7. 2008

Bc. Věra Bradáčová starostka města
Ing. Jitka Urbánková místostarostka