Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

13. RaM 11.června 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 13. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 11. června 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Ing. Eduard Horčík

R/292/2008
Komise životního prostředí
Rada města ukládá starostce jednat ve věci lesoparku na Zámeckém vrchu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložení: starostce
Termín plnění: ihned

Rada města ukládá starostce zajistit opravu el. přípojky na velké pláži z důvodu bezpečnosti.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložení: starostce
Termín plnění: ihned

Rada města ukládá starostce jednat s investorem Penny Marketu ohledně zeleně při výstavbě marketu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/293/2008
Peněžitý dar uvolněným členům Zastupitelstva města
Rada města souhlasí s výplatou peněžitého daru uvolněným členům Zastupitelstva města za plnění povinností člena Zastupitelstva města nad rámec zákonných povinností.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: Bc. Bradáčová, Ing. Urbánková
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/294/2008
Záměr prodeje pozemku p. č. 126 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 126 o výměře 323 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem .
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/295/2008
Záměr prodeje pozemků st. p. č. 113/3; 113/1 a části p. p. č. 109/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje pozemků st. p. č. 113/1 o výměře 592 m˛ ; 113/3 o výměře 54 m˛ a pozemek p. č. 109/1 o výměře 102 m˛ vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/296/2008
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2115/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 2115/7 o výměře cca 300 m˛ v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 20. 6. 2008

R/297/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 2135/1 a 2149 v k. ú. Stráž pod Ralskem a se zřízením sjezdu z místní komunikace na p. č. 2149 přes pozemek p. č. 2135/1 na pozemek p. č. 2135/104 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 20. 6. 2008.

R/298/2008
Oprava místních komunikací a chodníků v roce 2008 propady a výtluky
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na opravy místních komunikací ve Stráži pod Ralskem v roce 2008 na propady a výtluky s firmou Miroslav Novák. J. Wericha 2350, Česká Lípa.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 18. 6. 2008

Z jednání odchází Ing. Jiří Mužák, Ph.D. – počet přítomných členů Rady města 5.

R/299/2008
Realizace akce „Obnovení a opravy trasy veřejného osvětlení v ul. Bezručova“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu stávajícího kabelu veřejného osvětlení a výměnu nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení s firmou Jiří Brada, „Elektromontáže a revize“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 18. 6. 2008

R/300/2008
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách umístění a provedení stavby oplocení.
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provedení stavby oplocení na pozemcích p. č. 315/1 a st. p. č. 19 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 20. 6. 2008

R/301/2008
Zakonzervování objektu bývalého hygienického zázemí na velké pláži
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu střešní konstrukce na objektu bývalého hygienického zázemí na velké pláži s firmou Jaroslav Hlavnička, STAVEBNÍ PRÁCE, Akátová 767, Nový Bor.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 18. 6. 2008

R/302/2008
Komise pro strategický rozvoj
Rada města odvolává z funkce předsedy Komise pro strategický rozvoj pana Pavla Škubala.
Rada města jmenuje do funkce předsedy Komise pro strategický rozvoj pana Lukáše Janků.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 13. 6. 2008

R/303/2008
Závěrečný účet města Stráž pod Ralskem za rok 2007
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Stráž pod Ralskem za rok 2007 a ukládá vedoucímu finančního odboru připravit do 5. zasedání Zastupitelstva města návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/304/2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Přílohou obecně závazné vyhlášky je mapa s vymezením míst, kde bude zákaz požívání alkoholických nápojů zakázán.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/305/2008
Rozpočtová opatření č. 10, 11, 12, 13 a 14
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/306/2008
Odměny pro ředitele příspěvkových organizací
Rada města souhlasí s navrženými odměnami ředitelům příspěvkovým organizacím.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/307/2008
Převod nepotřebného majetku z majetku HZS LK
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod majetku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (plošina značky T 148 – PVP 27 a nákladní automobil CAS 25 K LIAZ) do majetku Města Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

Rada města ukládá místostarostce zajistit podání žádosti o bezúplatný převod.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 13. 6. 2008

R/308/2008
Žádost o prominutí penále – A. B.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále v výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: p. Schreyer
Úkol uložení: místostarostce
Termín plnění: 20. 6. 2008

R/309/2008
Rozpočtové opatření č. 15
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 15 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložení: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

INFORMACE
- Tomovy parky

Bc. Věra Bradáčová starostka města
Ing. Jitka Urbánková místostarostka