Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

14. RaM 23.června 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 23. června 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Brigita Suchardová

R/310/2008
Změna zákona o dani z nemovitostí
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města změnit stávající způsob stanovení daňové povinnosti a výpočet daně z nemovitostí podle § 12 z. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů takto: místní koeficient ve výši 2.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru připravit na jednání Zastupitelstva města 25. června 2008 návrh obecně závazné vyhlášky.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/311/2008
Revokace usnesení R/211/2008
Rada města revokuje usnesení č. R/211/2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 4. 7. 2008

R/312/2008
Žádost o splátkový kalendář – B. D.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné a náklady soudního řízení ve výši 7 072,34 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 4. 7. 2008

R/313/2008
Pronájem částí pozemku p. č. 81/1 a 81/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s pronájmem částí pozemků p. č. 81/1 a 81/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem firma UNAS spol. s r. o., Křížany 190, 463 53 Křížany. Smlouva bude uzavřena za podmínek, které byly sjednány dle původní nájemní smlouvy (100,-Kč/měsíc sazba jako u předzahrádky) s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 30. 6. 2008

R/314/2008
Přidělení volného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1, č. bytu 43 v č. p. 367 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/315/2008
Výpověď nájmu z nebytových prostor č. p. 164
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 11. 7. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: do 30. 6. 2008

R/316/2008
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 6. 2008

R/317/2008
Smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby přechodu pro chodce
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby „Přechodu pro chodce s osvětlením“ na pozemcích p. č. 2115/23, 2135/48, 2138/4 a 2138/7 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 6. 2008

R/318/2008
Dodatek k žádosti o příspěvek na obnovu kulturní památky
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k žádosti o finanční příspěvek ve věci snížení finančního příspěvku na renovaci vstupních dveří do Kaple sv. Jana Nepomuckého.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/319/2008
Instalace laviček k dětským hřištím ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s instalací laviček u čtyř stávajících a jednoho plánovaného dětského hřiště ve Stráži pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/320/2008
Komise kultury a sportu
Rada města ukládá vedoucími finančního odboru vyžadovat formulář B na všechny akce schválené Radou města na něž byl poskytnut finanční příspěvek, vč. těch, na které je vystavena faktura jako doklad o vyúčtování.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: neprodleně

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na členy oddílů, kteří nejsou v evidenci obyvatel na základě doloženého čestného prohlášení od rodičů o pobytu ve Stráži pod Ralskem
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: neprodleně

R/321/2008
Žádost o poskytnutí propagačního materiálu – PANDA SPORT
Rada města bere na vědomí poskytnutí drobného propagačního materiálu PO PANDA SPORT na plaveckou soutěž základních škol Libereckého kraje.
Hlasování: pro: 5

R/322/2008
Žádost o finanční příspěvek - zakoupení vánočních ozdob
Rada města nesouhlasí se zakoupením kolekce vánočních ozdob v celkové částce 1 952,- Kč v rámci projektu „VLOČKA“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 23. 7. 2008

R/323/2008
Žádost o příspěvek – Římskokatolická farnost Stráž pod Ralskem
Rada města nesouhlasí s prominutím zaplacení půjčky ve výši 20 000,- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 30. 6. 2008

R/324/2008
Zrušení otevřeného řízení „Svoz a likvidace odpadu na území města Stráž pod Ralskem“
Rada města souhlasí se zrušením otevřeného řízení „ Svoz a likvidace odpadu na území města Stráž pod Ralskem“ z důvodu vyskytnutí se důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (§ 84, odst. 2. písm e).
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Bc. Věra Bradáčová starostka města

Ing. Jitka Urbánková místostarostka