Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

15. RaM 9.července 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 9. července 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Ing. Petr Křesťan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Jiří Schreyer

R/325/2008
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 18. 7. 2008

R/326/2008
Pronájem části pozemku p. č. 2115/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí se s pronájmem části pozemku p. č. 2115/7 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem za standardních podmínek ( 4,-Kč/m2/rok) a za podmínek uvedených v žádosti ze dne 2. 6. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 7. 2008

R/327/2008
Individuální žádost o byt
Rada města nesouhlasí se zařazením žádosti paní Š. K. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: pí Suchardová
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 16. 7. 2008

R/328/2008
Žádost o přidělení služebního bytu
Rada města souhlasí se zařazením žádosti o přidělení bytu pro paní I. K. (ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem) do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“, velikost bytu 1+1.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Paní Brigita Suchardová se zdržuje jakékoliv projednání ve věci žádosti o zařazení do pořadníku žadatelů o přidělení bytu z důvodu střetu zájmů. Počet hlasujících členů Rady města – 4.
R/329/2008
Žádost o zařazení do pořadníku žadatelů o přidělení bytu
Rada města souhlasí se zařazením žádosti B. S. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu ve Stráži pod Ralskem v kategorii „B“ velikost 4+1.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/330/2008
Záměr prodeje nebytových prostor a pozemků (SUK)
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje objektu bývalého SUKu na st. p. č. 582, st. p. č. 1010 a část pozemku p.č. 1362/1 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 2008

R/331/2008
Žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí a přístupové komunikace na p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro nový rodinný dům na p. č. 1254/25.
Rada města souhlasí s umístěním inženýrských sítí a příjezdové komunikace na pozemku p.č. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem pro nově navrhovaný rodinný dům na pozemku p.č. 1254/24 v k.ú. Stráž pod Ralskem za následujících podmínek:
a) investor zabezpečí vybudování části technické a dopravní infrastruktury v rozsahu potřebném pro nový rodinný dům a nutný pro navázaní dalších etap budování infrastruktury pro další výstavbu rodinných domů na své náklady.
b) investor zabezpečí zpracování příslušné projektové dokumentace a dále nutná povolení a rozhodnutí správních orgánů.
c) investor uzavře s městem Stráž pod Ralskem smlouvu za účelem dalšího rozšíření technické a dopravní infrastruktury a o podmínkách umístění a provedení stavby na p.č. 1254/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 18. 7. 2008

R/332/2008
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách umístění a provedení stavby hygienického zázemím v areálu vodního závěsného lyžování.
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provedení stavby přístupového chodníku u budovy hygienického zázemí v areálu vodního závěsného lyžování na pozemku p. č. 947/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 18. 7. 2008

R/333/2008
Záměr prodeje části pozemku p. č. 34/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 34/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem .
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/334/2008
Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
Rada města souhlasí s přidělením parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 16. 7. 2008

R/335/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro nově navržený rodinný dům na p. č. 154/17 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 18. 7. 2008.

R/336/2008
Přidělení volného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 42 v č. p. 367 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/337/2008
Žádost o prominutí penále – E. Š.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 18. 7. 2008

R/338/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – Š. J.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/339/2008
Žádost o finanční příspěvek – p. K.
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na rekonstrukci koupelny.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 31. 8. 2008

R/340/2008
Komise životního prostředí
Rada města ukládá odboru správy majetku a rozvoje města zajistit opravu cesty mezi ul. Fibichova, cvičištěm psů a zahrádkářskou kolonií.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 31. 8. 2008

Rada města ukládá odboru správy majetku a rozvoje města prověřit navrhované parkovací plochy z hlediska jejich možného využití pro parkování.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí odboru správy majetku rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 18. 7. 2008

R/341/2008
Žádost o prodloužení lhůty splatnosti půjčky
Rada města souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky Římskokatolické farnosti ve výši 20 000,- Kč do 31. 12. 2008
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 31. 8. 2008

INFORMACE:
- proběhlo veřejné jednání Penny Market
- rezidenční zóny
- řešení žádosti o byt p. P.
- cyklomagistrála Ploučnice
- příprava Pravidel pro přidělován bytů
- prodloužení veřejné sbírky

Bc. Věra Bradáčová   starostka města
Brigita Suchardová   člen Rady města