Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

16. RaM 23.července 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

ze 16. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 23. července 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 7 členů Rady města
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Petr Křesťan

R/342/2008
Žádost o prominutí penále – N. S.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: p. Schreyer
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 31. 7. 2007

R/343/2008
Žádost o prominutí penále – D. K.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále v plné výši dle usnesení Z/102/2005.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/344/2008
Prodej pozemků st. p. č. 113/3 (včetně stavby umístěné na tomto pozemku) 113/1 a p. p. č. 109/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej pozemků st. p. č. 113/1 o výměře 592 m2 ; 113/3 o výměře 54 m2 (včetně stavby umístěné na tomto pozemku-sklad) a pozemek p. č. 109/1 o výměře 102 m2 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům K. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/345/2008
Prodej části pozemku 2135/61- o výměře cca 200 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej části p. p. č. 2135/61 - o výměře cca 200 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům H. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/346/2008
Prodej části pozemku 2135/61- o výměře cca 364 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej části pozemku p.č. 2135/61 - o výměře cca 364 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům Č. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/347/2008
Prodej části pozemku 2135/61- o výměře cca 415 m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej části p. p. č. 2135/61 - o výměře cca 415 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem panu P. B. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/348/2008
Prodej nemovitosti (kotelna)
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej nemovitosti (bývalá kotelna) na st. p. č. 934 v k. ú. Stráž pod Ralskem firmě EMGE s. r. o., Stráž pod Ralskem.
Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/349/2008
Prodej pozemků st. p. č. 100, p. p. č. 321, 322 a 323 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemků st. p. č. 100, p. p. č. 321, 322, 323 v k. ú. Stráž pod Ralskem paní J. S. a panu J. P. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/350/2008
Záměr prodeje části pozemku p. č. 311 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 311 o výměře cca 112 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/351/2008
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 7/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 7/2 o výměře cca 60 m˛ v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 20. 6. 2008

R/352/2008
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 257/1 – zahrádka (část 44) v k. ú. Stráž pod Ralskem a ukončení nájemní smlouvy
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy pana P. na zahrádku č. 44 zahrádkářské kolonii pod ul. Mimoňskou (p. p. č. 257/1 – část) v k. ú. Stráž pod Ralskem.

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu na zahrádku č. 44 zahrádkářské kolonii pod ul. Mimoňskou (p. p. č. 257/1 – část) v k. ú. Stráž pod Ralskem.

Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 7. 2008

R/353/2008
Přidělení volných bytů
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 8 v č.p. 326 do „kategorie A“ pro pí K. I.
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 9 v č.p. 371 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/354/2008
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnovení a opravy trasy veřejného osvětlení v ul. Bezručova“
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnovení a opravy trasy veřejného osvětlení v ul. Bezručova“.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/355/2008
Prodej skříňového přívěsu
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej skříňového přívěsu panu J. Š. za částku 3 003,-Kč
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/356/2008
Prodej akumulačních kamen
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej movitého majetku – 3 ks akumulačních kamen paní K. P. za částku 200,- Kč za kus.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/357/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby přípojek firmy RENOKAR – CNC s. r. o. na pozemcích p. č. 330/1, 330/7 a 1749/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem a s přečerpávání splaškových vod z hygienického zázemí firmy RENOKR – CNC s. r. o. do přečerpávající jímky u hasičské zbrojnice za podmínek finanční spoluúčasti na provozu přečerpávací jímky.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 7. 2008.

R/358/2008
Rozšíření zahrádkářské kolonie
Rada města souhlasí s pronájmem zahrádek v zahrádkářské kolonii (rozšíření stávající zahrádkářské kolonie) za standardních podmínek.
Rada města souhlasí s tím, aby nájemci uhradili vstupní náklady spojené s rozšířením stávající zahrádkářské kolonie.
Rada města souhlasí s tím, aby nájemci byli zproštění placení nájemného v 1. roce užívání zahrádky.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: průběžně

R/359/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – D. G.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 ve výši 4 999,30 Kč s měsíční splátkou 2 000,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 31. 7. 2008

R/360/2008
Žádost o přidělení bytu ze zdravotních důvodů
Rada města souhlasí se zařazením žádosti o přidělení bytu pro paní L. P. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“, velikost bytu 1+1 – závažné zdravotní problémy, pro které nemůže užívat stávající byt.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: průběžně

R/361/2008
Přidělení volného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 2 v č. p. 357 do „kategorie A“ pro paní P. L.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: průběžně

R/362/2008
Návrh výstavby řadových garáží na rohu ulic Mimoňská a Fibichova ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s předloženým návrhem výstavby řadových garáží na pozemcích st. p. č. 919, p. p. č. 276 a 227 v k. ú. Stráž pod Ralskem a doporučuje objednat zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro výstavbu těchto řadových garáží.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucí odboru výstavby
Termín plnění: 31. 7. 2008

R/363/2008
Výstavba rodinného domu na p.č. 1298/17 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města bere na vědomí návrh umístění rodinného domu na p. p. č. 1298/17 v k. ú. Stráž pod Ralskem manželů Š. a nepožaduje projednat umístění této stavby v územním řízení.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucí odboru výstavby
Termín plnění: 31. 7. 2008

R/364/2008
Žádost o souhlas s provedením opravy zvukové soustavy v kině
Rada města souhlasí se provedením opravy zvukového systému kina firmou Luděk Drbohlav – Elektro – kinoservis, IČO: 11094176.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/365/2008
Návrh na formu úhrady koupě pozemků
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej pozemků kupující společnosti PROMOVEO s. r. o., Šimonovice na splátky. Celková kupní cena, která je vyčíslena částkou 3417120,- Kč bude uhrazena následovně: 50% kupní ceny bude uhrazeno ke dni podpisu kupní smlouvy a 50% bude uhrazeno nejpozději do 31. 12. 2008. Závazek ve výši 1708560,- Kč zajistí dlužník (kupující) věřiteli (prodávajícímu) směnkou vlastní se splatností 31. 12. 2008.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 6. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/366/2008
Komise pro strategický rozvoj
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro strategický rozvoj ze dne 17. července 2008

INFORMACE
- veřejné zakázky malého rozsahu na řízení a koordinaci projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem – 2. část“
- pozemky pro stavbu RD
- cyklomagistrála Ploučnice

Bc. Věra Bradáčová starostka města
Ing. Jitka Urbánková místostarostka města