Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

17. RaM 4.srpna 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 4. srpna 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Jiří Schreyer, Ing. Petr Křesťan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Brigita Suchardová

R/367/2008
Výběr dodavatele na akci „Oprava plochých střech na hospodářském pavilonu a pavilonu II. stupně ZŠ“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu plochých střech na hospodářském pavilonu a pavilonu II. stupně ZŠ s firmou KEMON – Jiří Bartáček, Tovármí 444, Chrastava.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/368/2008
Výběr dodavatele na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem – 2. část“ s firmou Executive Project Group, a. s., Revoluční 1, Praha.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/369/2008
Výběr dodavatele na akci „Řízení a koordinace projektu rekonstrukce a modernizace školního hřiště – 2. část“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na řízení a koordinaci projektu „Modernizace a rekonstrukce školního hřiště – 2. část“ s firmou Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o., tř. 1 máje 97/25, Liberec.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/370/2008
Výběr dodavatele na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení zakázky „Svoz a likvidace odpadu na území města Stráž pod Ralskem“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení zakázky „Svoz a likvidace odpadu na území města Stráž pod Ralskem“ s firmou OTIDEA, a. s., Dukelských hrdinů 34, Praha 7.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/371/2008
Individuální žádost o byt
Rada města nesouhlasí se zařazením žádosti paní K. C. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 8. 2008

R/372/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky a se sjezdem z místní komunikace.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky a zřízení sjezdu z místní komunikace na p.č. 1283/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem pro nově navržený rodinný dům na p.č. 1298/17 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15.8. 2008.

R/373/2008
Žádost o povolení napojení kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu na p. č. 86/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s napojením kanalizační přípojky z rozestavěného rodinného domu na p.č. 86/1 do kanalizačního systému polikliniky a s  uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 86/1 a 72/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro rozestavěný rodinný dům na p. č. 86/1vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 8. 2008.

R/374/2008
Předání nemovitého majetku do bezúplatného užívání.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit převedení užívacího práva ke stavbě sociálního zařízení v areálu vodního lyžování na pozemku st. p. č. 1446 v k. ú. Stráž pod Ralskem na PO PANDA SPORT Stráž pod Ralskem, a to bezúplatně.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 8. 2008.

Bc. Věra Bradáčová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci „Stavební úpravy prostor polikliniky pro potřeby Městské policie Stráž pod Ralskem“ z důvodu střetu zájmů. Počet hlasujících členů Rady města – 4.
R/375/2008
Stavební úpravy prostor polikliniky pro potřeby Městské policie Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav prostor v bývalé poliklinice pro potřeby Městské policie Stráž pod Ralskem s firmou SPOS spol. s r. o. z důvodu nejnižší ceny.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 8. 8. 2008.

R/376/2008
Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby „Prodloužení vodovodního řadu v chovatelské kolonii“ ve Stráži pod Ralskem.
Rada města souhlasí se záměrem výstavby vodovodního řadu v chovatelské kolonii Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 8. 2008.

Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku:
a) na projektovou dokumentaci v hodnotě 15tis. Kč;
b) na realizaci stavby.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 8. 2008.

Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku rozvoje města ve spolupráci s odborem výstavby prověřit stávající vodovodní řád v chovatelské kolonii
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 31. 8. 2008.

R/377/2008
Žádost o přerušení exekuce – P. D.
Rada města žádost zamítá.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 15. 8. 2008

R/378/2008
Rozpočtová opatření č. 17, 18, 19, 20, 21a 22
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 17, 18, 19, 20, 21 a 22 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

Bc. Věra Bradáčová   starostka města
Ing. Jitka Urbánková   místostarostka města