Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

18. RaM 20.srpna 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 18. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 20. srpna 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Ing. Petr Křesťan, Brigita Suchardová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Jiří Schreyer

R/379/2008
Výběr dodavatele na akci „Horkovod Revoluční ulice“
Rada města souhlasí s uzavřením upravené smlouvy o dílo na realizaci horkovodu Revoluční ulice s firmou REPOLINE, s. r. o. Jasanová 29, Šimonovice.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města jednat s vybranou firmou o úpravě Smlouvy o dílo ve smyslu vyjmutí prací souvisejících s projektem „Bezbariérové úpravy v ulici Revoluční“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: ihned

R/380/2008
Výběr dodavatele na akci „Zabezpečení polikliniky“
Rada města ve věci nerozhodla a ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města vyhlásit novou výzvu k podání nabídek rozšířenou o další kritéria.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/381/2008
Smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby prodejního stánku firmy UNAS, s.r.o., Křižany
Rada města souhlasí s  umístění prodejního stánku na částech pozemků p. č. 81/1 a 81/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem včetně jeho napojení na elektrickou energii zemním kabelem napojeným ve stávajícím elektrorozvaděči umístěném na budově č. p. 35 (ZUŠ) a odsouhlasit smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby prodejního stánku.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 29. 8. 2008.

R/382/2008
Žádost o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (zemní kabelové vedení na p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž pod Ralskem – lokalita Fibichova ulice)
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pojistkovou skříň a kabel NN pro stavbu „CL-Stráž pod Ralskem roz. KNN 1xOM p. p. č. 1254/17“ na pozemku p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 29. 8. 2008.

R/383/2008
Žádost o přidělení služebního bytu
Rada města souhlasí se zařazením žádosti pana L. J. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“, velikost bytu 3+1 .
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/384/2008
Přidělení volných bytů
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 13 v č. p. 360 do „kategorie A“ pro pana L. J.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: p. Schreyer

Rada města souhlasí s přidělením
bytu velikosti 1+0 č. bytu 15 v č. p. 367 do „kategorie B“.
bytu velikosti 1+1 č. bytu 71 v č. p. 367 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 5

Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 12 v č. p. 326 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: p. Schreyer

Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/385/2008
Pronájem pozemku p. č. 257/1 – zahrádka (část 44) v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na zahrádku č. 44  zahrádkářské kolonii pod ul. Mimoňskou (p.p.č. 257/1 – část) v k.ú. Stráž pod Ralskem s panem J. H. Smlouva bude uzavřena za standardních podmínek.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 8. 2008

R/386/2008
Výjimka dodržení nočního klidu
Rada města souhlasí s udělením výjimky dodržení nočního klidu PO PANDA SPORT, a to dne 23. 8. 2008 do 24 hodin s tím, že po 22 hodině bude přiměřeně snížena hladina hluku.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 22. 8. 2008

R/387/2008
Jednostranné zvyšování nájemného z bytu
Rada města schvaluje roční nárůst nájemného o 24,5% podle příslušných tabulek zákona č. 214/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: ihned

R/388/2008
Žádost o příspěvek
Rada města schvaluje poskytnutí propagačního materiálu na akci Festival kresleného humoru ve Stráži pod Ralskem (Kreslíři dětem).
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 5. 9. 2008

R/389/2008
Organizační struktura Městského úřadu Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s prodloužením pracovního místa referent finančního odboru Městského úřadu Stráž pod Ralskem do 31. října 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/390/2008
Oprava vánočních světelných ozdob
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravy vánočních ozdob s firmou S. O. S. Dekorace, s. r. o., Dobronická 1256, Praha.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: do 30. 8. 2008.

R/391/2008
Dětské hřiště Tomovy parky s.r.o.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na instalaci herních prvků s firmou Tomovy parky s. r. o. dle nabídky.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: do 29. 8. 2008

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na instalaci snímací kamery s nočním/denním viděním s firmou HENIG – security servis s. r. o. dle nabídky.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: do 29. 8. 2008

Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru připravit rozpočtové opatření.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 3. září 2008

R/392/2008
Automatické dávkování chlóru pro plavecký bazén
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na instalaci automatického dávkování chloru do plaveckého bazénu s firmou Sportakcent spol. s r. o. za cenu 229.336,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro:
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: do 30. 8. 2008.

Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru připravit rozpočtové opatření.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 3. září 2008

R/393/2008
Žádost o splátkový kalendář – manželé G.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 ve výši 4 631,72 Kč s měsíční splátkou 1 000,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 29. 8. 2008

R/394/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – M. M.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši
6 399,79 Kč s měsíční splátkou 1 000,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 29. 8. 2008

R/395/2008
Žádost o odložení splátkového kalendáře – P. D.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje odložení splátkového kalendáře povoleného usnesením Zastupitelstva č. Z/26/2008 s aktuálním základním dluhem k 31. 7. 2008 ve výši 18 463,13 Kč na dobu 1 roku, tzn. do 31. 7. 2009. Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 29. 8. 2008

R/396/2008
Konání soutěže hasičských družstev
Rada města souhlasí s poskytnutím propagačního materiálu pro konání soutěže hasičských družstev o putovní pohár města Stráž pod Ralskem dne 30. 8. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 27. 8. 2008

Rada města ukládá starostce města zjistit součinnost Městské policie Stráž pod Ralskem při konání soutěže hasičských družstev o putovní pohár města Stráž pod Ralskem dne 30. 8. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 30. 8. 2008

Rada města souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 během soutěže hasičských družstev o putovní pohár města Stráž pod Ralskem na velké pláži dne 30. 8. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 30. 8. 2008

R/397/2008
Finanční příspěvek z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na pořízení zásahových obleků s firmou Výzbrojna požární ochrany, a. s.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení přestavby dýchacích přístrojů Saturn s firmou MEVA a. s.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru připravit rozpočtové opatření.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 3. září 2008

INFORMACE
- prodloužení veřejné sbírky „Naděje pro Patrika“ do 31. 12. 2008
- jednání s podnikateli ohledně společné opravy komunikace pod Vinicí
- dokončena studie proveditelnosti na vodní nádrž Horka

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města