Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

19. RaM 3.září 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 3. září 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 7 členů Rady města
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Brigita Suchardová

R/398/2008
Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
Rada města nevyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
Hlasování: pro: 5
zdržel se: ing. Urbánková, pí Suchardová
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 10. 9. 2008

R/399/2008
Žádost o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (zemní kabelové vedení NN na p.č. 1840/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem – stavba „Stráž pod Ralskem – Enkláva – TS + kNN).
Rada města souhlasí se stavbou „Stráž pod Ralskem – Enkláva – TS + kNN“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zemní kabelové vedení NN v pozemku p. č. 1840/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem za finanční úplatu ve výši 1.100,-Kč.

Rada města souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1840/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem a se zvláštním užíváním komunikace za účelem pokládky zemního kabelového vedení za následujících podmínek:
a) zahájení zemních bude min. 1 měsíc předem oznámeno vlastníkovi komunikace p.č. 1840/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, městu Stráž pod Ralskem,
b) komunikace bude opatřena příslušným dopravním značením a upozorněním na skutečnost, že provoz na komunikaci je omezený,
c) zemní práce budou moci být zahájeny až na základě pravomocného povolení vydaného silničním správním orgánem (Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby) podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
d) povrch komunikace bude po ukončení prací uveden do původního stavu a město Stráž pod Ralskem vyzváno k protokolárnímu převzetí.

Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 12. 9. 2008.

R/400/2008
Žádost o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (zemní kabelové vedení na p. č. 1283/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem – stavba „CL Stráž pod Ralskem Fibichova smyč. pp. č. 1298/4“).
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pojistkovou skříň a kabel NN na pozemku p. č. 1283/1 pro stavbu „CL-Stráž p.Ralskem Fibichova smyč. pp. č. 1298/4“.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 12. 9. 2008

R/401/2008
Záměr prodeje nemovitosti umístěné na st. p. č. 552 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje nemovitosti umístěné na st. p. č. 552 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

Rada města ukládá starostce doplnit materiál do Zastupitelstva o minimální cenu objektu a způsob využití.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: starostce
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/402/2008
Žádost o souhlas s konáním předvolebního mítinku na veřejném prostranství – MO ČSSD
Rada města souhlasí s konáním předvolebního mítinku MO ČSSD na veřejném prostranství.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 5. 9. 2008

R/403/2008
Veřejná nabídka pozemků k převodu v k. ú. Stráž pod Ralskem – Pozemkový fond ČR
Rada města doporučuje na základě veřejné nabídky pozemků zveřejněné dne 15. 8. 2008 podat žádost k Pozemkovému fondu ČR o převod následujících pozemků umístěných v k. ú. Stráž pod Ralskem: p. p. č. 1227/10, 1254/3, 728/9, 728/11, 728/2, 768/1, 801/1.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 9. 2008

R/404/2008
Schválení uhrazení víceprací akce „Výstavba sociálního zařízení v areálu vodního vleku“
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se stavební firmou Josef Vaníček – stavební montážní práce na vícepráce předložené firmou.
Hlasování: pro: 6
proti: pí Suchardová
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Rada města schvaluje uhrazení 1/3 přístupového chodníku ke stavbě sociálního zařízení stavební firmě Josef Vaníček – stavební a montážní práce.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/405/2008
Žádost o příspěvek
Rada města schvaluje finanční příspěvek panu I. B., na rozšíření hornického muzea ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro: 6
proti: Ing. Urbánková
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. 10. 2008

R/406/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – M. M.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh a penále ve výši 7.469,71 Kč s měsíční splátkou 450,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 5. 9. 2008

R/407/2008
Protokoly z provedených kontrol příspěvkových organizací města
Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací předkládat starostce města do 15 dnů od provedené kontroly, kopie všech zápisů a protokolů z kontrol provedených v jejich příspěvkové organizaci
Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací a zpracovávat a předkládat každoročně výroční zprávu.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 15. 9. 2008

R/408/2008
Příspěvek na obědy pro důchodce ve školní jídelně
Rada města nesouhlasí s úpravou ceny oběda pro důchodce ve školní jídelně.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 15. 9. 2008

R/409/2008
Komise kultury a sportu
Rada města ukládá Komisi kultury a sportu projednat doporučení pracovní skupiny „Wartemberské slavnosti“ na rok 2009.

Rada města ukládá Komisi kultury a sportu provést kontrolu akcí za rok 2008 konaných dle kulturního a sportovního kalendáře dle Pravidel pro zařazení do kulturního a sportovního kalendáře.

Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 15. 9. 2008

R/410/2008
Jmenování kronikáře města
Rada města jmenuje kronikářkou města Stráž pod Ralskem paní Mgr. Janu Wodwudovou.
Hlasování: pro: 7
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

INFORMACE
- kontrola Krajského úřadu Libereckého kraje, kontrola ČSSZ
- schůzka ohledně obnovy komunikace Pod Vinicí
- fotovoltaické elektrárny

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města