Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

2. RaM 9.ledna 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 2. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 9. ledna 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 7 členů Rady města
Ověřovatelé zápisu: Bohuslav Rychtařík, Ing. Petr Křesťan

R/2/2008
Kulturní dům U Jezera – PANDA SPORT
Rada města projednala a bere na vědomí materiál ke Kulturnímu domu Stráž pod Ralskem.

R/3/2008
Přidělení bytů č. 2 a č. 16 v DPS ve Stráži pod Ralskem
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 paní A. B.
Účinnost nájemní smlouvy od 15.01.2008.
V případě odstoupení od žádosti schvaluje přidělení bytu č. 2 dalšímu zájemci paní D. Š..
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín: 15. ledna 2008

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 16 paní J. N..
Účinnost nájemní smlouvy od 15.01.2008.
V případě odstoupení od žádosti schvaluje přidělení bytu č. 16 dalšímu zájemci paní M.V..
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín: 15. ledna 2008

R/4/2008
Žádost o prominutí penále – manželé G.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90%.
Hlasování: Pro: 5
Proti: Bc. Bradáčová
Zdržel se: p. Schreyer
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/5/2008
Žádost o prominutí penále – R. J.
Rada města vyhovuje žádosti a promíjí penále ve výši 90%.
Hlasování: Pro: 5
Proti: Bc. Bradáčová
Zdržel se: p. Schreyer
Zodpovídá: místostarostka
Termín: 15. ledna 2008

R/6/2008
Vedoucí organizačních složek Městská knihovna a Informační centrum a Dům s pečovatelskou službou – pověření zastupováním, výběrové řízení
Rada města

a) jmenuje s účinností od 10.1.2008 paní Markétu Humpolákovou do funkce vedoucí organizační složky města Stráž pod Ralskem Městská knihovna a informační centrum Stráž pod Ralskem,
b) jmenuje s účinností od 10.1.2008 paní Danu Filipcovou do funkce vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Stráž pod Ralskem,
c) ukládá tajemnici města, aby uvedeným zaměstnancům připravila k podpisu jmenování do funkce a zajistila změnu zřizovacích listin.

Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned

R/7/2008
Žádost o pořádání veřejné sbírky – p. K.
Rada města po projednání

a) souhlasí s konáním veřejné sbírky za účelem získání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků ve prospěch nezl. P. Ž., na účel, který je popsán v důvodové zprávě.
b) ukládá tajemnici Ing. Daně Janků Paříkové, aby zajistila oznámení konání veřejné sbírky.

Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: tajemnice:
Termín: ihned

R/8/2008
Zřízení pracovního místo pro referenta odboru správy majetku a rozvoje města na dobu určitou
Rada města po projednání

a) zřizuje
na dobu určitou a to do doby jmenování vedoucího odboru správy majetku  a rozvoje města další pracovní místo referenta na odboru správy majetku a rozvoje města,
b) a pověřuje
tajemnici města Ing. Danu Janků Paříkovou, aby začlenila tuto změnu do organizačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem,

Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned

R/9/2008
Revokace Z/94/2007
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usn. č. Z/94/2007.
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva

Odešel Ing. Petr Křesťan – počet přítomných členů Rady města 6.

R/10/2008
Zřízení věcného břemene v rozsahu práva chůze a jízdy na p.p.č. 694/16 v k.ú. Noviny pod Ralskem
Rada města nesouhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku p.č. 914/16 v k.ú. Noviny pod Ralskem.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 18. ledna 2008

Dostavil se Ing. Petr Křesťan – počet přítomných členů Rady města 7.

R/11/2008
Výběrové řízení na pronájem garáží v ul. Mírová, Stráž pod Ralskem
Rada města přiděluje uvolněné garáže formou pronájmu následovně garáž na st. p. č. 1128
o zastavěné ploše 22 m2 paní M. P. za cenu 7.299,-Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 18. ledna 2008

Rada města v případě zájmu o garáž na st.p.č. 1119 přiděluje garáž Ing. Z. P. za cenu
7.260,- Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 18. ledna 2008

R/12/2008
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 17/2006/Va – rekonstrukce objektu staré dopravy na hasičskou zbrojnici.
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 17/2006/Varekonstrukce stávajícího objektu staré dopravy na hasičskou zbrojnici do maximální výše ceny prací 3 mil. Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 31. ledna 2008

R/13/2008
Rekonstrukce havarijního stavu střechy objektu plaveckého bazénu.
Rada města bere na vědomí žádost PO PANDA SPORT na opravu střešního pláště a rozhodne
o způsobu opravy střešního pláště na základě výsledků zadaného odborného posudku firmy INPOS.
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 18.1.2008

R/14/2008
Uvolněný byt č. 1 Revoluční č. p. 100
Rada města souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 1, Revoluční č.p. 100 ve Stráži
pod Ralskem paní J. L., která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a nabídla nejvyšší cenu.
Další pořadí: 2. P. P., 3. R. F., 4. M. K.
Byt bude zároveň odprodán za cenu: 100.111,50 Kč.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky
na místo kupujícího další v pořadí.
Žadatel, který v současné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento v termínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) – doba 30ti dnů postačuje
na přestěhování.
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 18. ledna 2008

R/15/2008
Žádost EMGE, s.r.o., Stráž pod Ralskem o souhlas s umístěním a realizací „Čerpací stanice LPG“ v ulici Dubnická č.p. 86, Stráž pod Ralskem
Rada města nesouhlasí s umístěním a provedením stavby čerpací stanice LPG pro motorová vozidla v areálu „Staré dopravy“, ulice Dubnická č. p. 86, Stráž pod Ralskem, stavebník EMGE, s.r.o., Stráž pod Ralskem dle předložené projektové dokumentace.
Hlasování: Pro: 7
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 18. ledna 2008

Odešla paní Brigita Suchardová – počet přítomných členů Rady města 6

R/16/2008
Změna organizačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem a Přílohy č. 1 organizačního řádu
Rada města nesouhlasí s předloženým návrhem změny Organizačního řádu Městského úřadu
a Přílohy č. 2 organizačního řádu.
Hlasování: Pro: 5
Zdržel se: p. Rychtařík

R/17/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – H. U.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář
na úhradu dlužného nájemného ve výši 15 957,46 Kč s měsíční splátkou 100,-- Kč měsíčně
nad rámec běžného nájemného.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/18/2008
Revokace usnesení Z/127/2007 – Prominutí penále – E. J.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení č. Z/127/2007.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout poplatek prodlení v celé výši, podle bodu 3, Podmínek pro zastavení nárůstu poplatku z prodlení nebo jeho prominutí.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/19/2008
Změna OZV č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit upravené znění OZV č. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: finanční odbor
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/20/2008
Žádost Gymnázia Mimoň o zafinancování spoluúčasti na projektu
Rada města schvaluje příspěvek Gymnáziu Mimoň na zafinancování spoluúčasti školy
na projektu „Školní arboretum“ ve výši 9.000,- Kč.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: finanční odbor
Termín: 31. ledna 2008

R/21/2008
Žádost finanční příspěvek na akce pořádané pro sociálně slabší děti
Rada města schvaluje finanční příspěvek na akce pořádané pro sociálně slabší děti ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: Pro: 5
Zdržel se: p. Schreyer
Zodpovídá: finanční odbor
Termín: 31. ledna 2008

R/22/2008
Žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury program Veřejné informační služby knihoven VISK 3.
Rada města souhlasí s finanční spoluúčastí na projektu financovaného Ministerstvem kultury z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 ve  výši 23.332,- Kč.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: místostarostka
Termín: ihned

R/23/2008
Žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury Knihovna 21.století
Rada města souhlasí s finanční spoluúčastí na projektu financovaného Ministerstvem kultury z programu Knihovna 21. století ve  výši 10.161,- Kč.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: místostarostka
Termín: ihned

R/24/2008
Odpis pohledávek
Rada města schvaluje odpis dluhů v celkové výši 4.500,- Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: finanční odbor
Termín: 31. ledna 2008

R/25/2008
Návrh na výpověď nájemní smlouvy
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář na dlužnou částku.
Hlasování: Pro: 6
Zodpovídá: finanční odbor
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/26/2008
Komise pro strategický rozvoje
Rada města bere na vědomí zápis ze dne 13. 12. 2007

INFORMACE:
- sdělení paní tajemnice z 21. 12. 2007 ohledně vzdání se výkonu řízení a kontroly organizační složky Městská knihovna a informační centrum Stráž pod Ralskem
- prodej Varty
- soudní řízení BESTCOMP
- Mikroregion Podralsko

Bc. Věra Bradáčová starostka
Ing. Jitka Urbánková místostarostka