Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

20. RaM 17.září 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 20. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 17. září 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Omluveni: Ing. Jiří Mužák, Ph. D.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Ing. Petr Křesťan

R/411/2008
Prodej části pozemku p. č. 311 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje ZMě prodej části p. p. č. 311 o výměře cca 112 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem PEKÁRNĚ STRÁŽ s. r. o., zastoupené jejím jednatelem panem J. Š.. Prodej bude uskutečněn za cenu 70,-Kč/m2. Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Prodej bude uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: 7. zasedání ZMě 2008

R/412/2008
Záměr prodeje pozemků p. č. 2125/5, 2135/13, 2135/14, 2125/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města ukládá vedoucímu odboru OSMaRM, aby požadoval po firmě G&G Future Solutions, s. r. o. bližší specifikaci podnikatelského záměru na všech požadovaných pozemcích..
Hlasování: Pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: 7. zasedání ZMě 2008

R/413/2008
Přidělení volného bytu
RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 43 v č.p. 375 do „kategorie B“.
RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 1 v č.p. 367 do „kategorie B“.
RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 2 v č.p. 367 do „kategorie B“.
RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 2 v č.p. 268 do „kategorie B“.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: neprodleně

R/414/2008
Záměr prodeje pískovcového kamene
Rada města nedoporučuje ZMě zveřejnění záměru prodeje pískovcového kamene.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: 7. zasedání ZMě 2008

R/415/2008
Žádost GRESIN – INVEST, s.r.o., o uzavření smlouvy ohledně přípojek na inženýrské sítě pro Penny Market ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby: „Dešťové a splaškové kanalizace, horkovodu, napojení na rozvod el. energie a telefonní přípojky pro prodejnu potravin a řeznictví Penny Market“ na částech pozemků p.č. 1749/1, 1351/32, 1351/28, 146/5, 1914/1 a st.p.č. 224 v kat. území Stráž pod Ralskem“.

Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: 26. 9. 2008.

R/416/2008
Žádost SIDIA, s.r.o. o odkup, příp. pronájem pozemků za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny
Rada města rozhodnutí odkládá a ukládá vedoucímu OSMaRM, aby zajistil vyjádření Diamo
s. p. k záměru firmy SIDIA, s. r. o. Ústí nad Labem.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: 26. 9. 2008

R/417/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – L. J.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na náklady řízení ve výši 9 211,-- Kč s měsíční splátkou 600,-- Kč.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 26. 9. 2008

R/418/2008
Revokace usnesení Rady města č. R/403/2008 ze dne 3. 9. 2008
Rada města revokuje usnesení č. R/403/2008 ze dne 3. 9. 2008 z důvodu nesplnění podmínek daných zákonem č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví na jiné osoby.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: neprodleně

R/419/2008
Výběr dodavatele na akci „Oprava ploché střechy na tělovýchovném pavilonu ZŠ“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu ploché střechy tělovýchovného pavilonu s firmou KEMON Jiří Bartáček Chrastava.
Hlasování: Pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: neprodleně

R/420/2008
Výběr dodavatele na akci „Zabezpečení polikliniky“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zabezpečení objektu bývalé polikliniky s firmou HENIG.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: neprodleně

R/421/2008
Záměr pronájmu nebytových prostor
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v objektu umístěném na st. p. č. 1123 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín plnění: 26. 9. 2008

R/422/2008
Revokace části usnesení č. Z/104/2008
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit částečnou revokaci usnesení Z/104/2008 a to v části kupní ceny.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města navýšení kupní ceny za stavbu umístěnou na st. p. č. 113/3 o částku 20 000,-- Kč.
Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města zpracovávat materiály pro Radu města a Zastupitelstvo města již v případě záměru prodeje majetku se všemi informacemi týkající se majetku (pronájem, stavba na pozemku, apod.) a materiály doplňovat
o fotodokumentaci. V případě záměru prodeje budou současní nájemci písemně o záměru informováni.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu OSMaRM
Termín: 7. zasedání ZMě 2008

R/423/2008
Rozpočtová opatření č. 23 až 28
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 23 až 28 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucímu FO
Termín plnění: 7. zasedání ZMě 2008

R/424/2008
Komise životního prostředí
Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne 2. 9. 2008.

R/425/2008
Povolení k pronájmu studovny Městské knihovny a informačního centra
Rada města schvaluje návrh pronajímat krátkodobě studovnu v Městské knihovně a informačním centru na základě objednávky vystavené zájemcem o pronájem za cenu 100,-- Kč/hod. Rozhodnutí o umožnění pronájmu ponechat na vedoucí organizační složky MěK a IC.
Hlasování: pro 6
Úkol uložen: vedoucí organizační složky MěK a IC
Termín plnění: ihned

Informace:
Zprávy z Mikroregionu Podralsko

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města