Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

21. RaM 29.září 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 29. září 2008

Přítomni: dle presenční listiny – členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová, Ing. Eduard Horčík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Jiří Schreyer

R/426/2008
Pronájem části pozemku p. č. 2073/5 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 2073/5 v k. ú. Stráž pod Ralskem o výměře cca 650 m2 firmě EMGE s. r. o. , Dubnická 86, Stráž pod Ralskem za cenu 4,-Kč/m2/ rok za nezpevněnou plochu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 10. 2008

R/427/2008
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2138/3 a 2138/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 2138/3 a 2138/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem.

Rada města doporučuje řešit žádané pozemky pronájmem z důvodu přístupu k ostatním pozemkům v areálu bývalé čistírny.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/428/2008
Žádost o přidělení bytu – cizí státní příslušník
Rada města pozastavuje přijímání žádostí o přidělení bytů v kategorii „B“ dle Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Stráž pod Ralskem (skládání kaucí, zařazování do pořadníku).

Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města upravit Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráž pod Ralskem v části „přijímání žádostí“.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 31. 12. 2008

R/429/2008
Žádost o udělení výjimky z pravidel o přidělování bytů
Rada města souhlasí se zařazením žádosti paní J. R. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“, velikost bytu 1+1.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 8. 10. 2008

R/430/2008
Výběr dodavatele na akci „Zajištění publicity projektu Rekonstrukce a modernizace školního hřiště“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění povinné publicity projektu „Modernizace a rekonstrukce školního hřiště“ s firmou Reklama Klapka, s. r. o., Dubická 991, Česká Lípa.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/431/2008
Rozpočtová opatření č. 29
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtovou opatření č. 29 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/432/2008
Žádost o prominutí penále – F. C.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/433/2008
Žádost o prominutí penále – B. K.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. 10. 2008

R/434/2008
Žádost o prominutí penále – I. V.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. 10. 2008

R/435/2008
12) Rozpočtová opatření č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 30 - 38 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/436/2008
Shromáždění Občanské demokratické strany
Rada města bere na vědomí shromáždění, které se bude konat dne 5. 10. 2008 u Městské knihovny a informačního centra a ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města zajistit přívod elektrického proudu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 5. 10. 2008

R/437/2008
Žádost o prominutí penále – S. U.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. 10. 2008

R/438/2008
Žádost o splátkový kalendář – K. Š.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 6 995,90 Kč s měsíční splátkou 1 000,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. 10. 2008

R/439/2008
Žádost o prominutí penále – J. D.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 4
proti: Ing. Urbánková
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/440/2008
Vypovězení smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města pověřit starostku města jednáním o vypovězení smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou CL INVEST a.s. se sídlem Moskevská 675, Česká Lípa, ze dne 20. 12. 2001 a ukončit nájemní smlouvu s firmou CL INVEST a. s. se sídlem Moskevská 675, Česká Lípa, ze dne 20. 12. 2001.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/441/2008
Vyjádření se k záměru – „Centrum třídění a recyklace skla“
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se záměrem firmy ENVI Recycling s ekologickým projektem „Centrum třídění a recyklace skla“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/442/2008
Záměr prodeje pozemků p. č. 2125/5, 2135/13, 2135/14, 2125/ 4 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje pozemků 2125/5, 2135/13, 2135/14, 2125/ 4 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem na základě znaleckého posudku s ohledem na vzrostlý les.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

R/443/2008
Žádost o prominutí penále – M. V.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. 10. 2008

R/444/2008
Odvolání vedoucího finančního odboru
Rada města odvolává dnem 30. 9. 2008 z funkce vedoucího finančního odboru Městského úřadu Stráž pod Ralskem pana Ing. Zbyňka Krause.

Rada města pověřuje dnem 1. 10. 2008 řízením finančního odboru Městského úřadu Stráž pod Ralskem pana Michala Randulu. Platnost pověření: dnem obsazení funkce vedoucího finančního odboru.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostka
Termín plnění: 30. 9. 2008

R/445/2008
Zřízení pracovního místa na finančním odboru
Rada města souhlasí s rozšířením finančního odboru o jedno pracovní místo na dobu určitou, a to do 31. 12. 2008
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/446/2008
Záměr prodeje dopravního automobilu Avia 31-DA 12
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodej dopravního automobilu Avia 31 – DA 12.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 7. zasedání Zastupitelstva města

INFORMACE
- ukončena dílčí kontrola Krajského úřadu Libereckého kraje

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města