Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

22. RaM 15.října 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 22. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 15. října 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, Ph.D.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Jiří Schreyer

R/447/2008
Výběr dodavatele na akci „Vybavení sportovních šaten“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dodání vybavení sportovních šaten v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště – 2. část“ s firmou ABCD Služby školám, s. r. o., 28. října 94/31, Liberec.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/448/2008
Výběr dodavatele na akci „Zastřešení a přespádování balkonů na čp. 70“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zastřešení a přespádování podlah balkonů bytového domu č. p. 70 s firmou Karel Přadka, Pionýrů 317, Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/449/2008
Výběr dodavatele na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště“
Rada města pověřuje starostku jednáním s firmou Status, a.s., Přílepská 1692, Roztoky ve věci uzavření Smlouvy o dílo.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: neprodleně

R/450/2008
Restaurování sochy sv. Valentina a vstupních dveří kaple sv. Jana Nepomuckého
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na restaurování sochy sv. Valentina s restaurátorem panem Radomilem Šolcem a restaurování vstupních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého s restaurátorem panem Romanem Volným.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/451/2008
Výběr dodavatele na akci „Oprava chodníku hřbitov“.
Rada města souhlasí uzavření smlouvy o dílo na realizaci opravy chodníku na hřbitově ve Stráži pod Ralskem s firmou PENTA spol. s r.o. Jablonné v Podještědí.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/452/2008
Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 20. 10. 2008

R/453/2008
Návštěvní řády dětských hřišť
Rada města schvaluje návštěvní řád dětského hřiště – U Potoka.
Rada města ruší provozní řád dětského hřiště v ulici Okružní.
Rada města schvaluje návštěvní řád dětských hřišť.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 20. 10. 2008

R/454/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – J. H.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout z důvodu porušení již dříve uzavřeného splátkového kalendáře.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: pí Suchardová
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/455/2008
Žádost o prominutí penále – R. Š.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 24. 10. 2008

R/456/2008
Přidělení uvolněných bytů
Rada města souhlasí s přidělením
bytu velikosti 1+0 č. bytu 39 v č. p. 367 do „kategorie B“;
bytu velikosti 2+1 č. bytu 42 v č. p. 375 do „kategorie B“ .
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/457/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu na pozemcích p.č. 2135/12 a 2135/65 v kat. území Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 24. 10. 2008.

R/458/2008
Výkon technického dozoru stavebníka
Rada města schvaluje výkon technického dozoru stavebníka na stavbě „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem – 2. část“ dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: zahájení stavby

R/459/2008
Žádost o podporu – Římskokatolická farnost Stráž pod Ralskem
Rada města nesouhlasí s ponecháním poskytnuté půjčky Římskokatolické farnosti na další uvedené opravy.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 31.10.2008

R/460/2008
Prodejní trhy
Rada města bere na vědomí změnu termínu konání pravidelných trhů do konce roku 2008.
Hlasování: pro: 5

R/461/2008
Poskytnutí upomínkových předmětů – Československá obec legionářská
Rada města bere na vědomí poskytnutí propagačních upomínkových předmětů u příležitosti konaného memoriálu generálmajora Antonína Sochora.
Hlasování: pro: 5

R/462/2008
Jednací řád Rady města
Rada města schvaluje Jednací řád Rady města Stráž pod Ralskem v předloženém znění.
Jednací řád Rady města je přílohou usnesení.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/463/2008
Prodloužení mandátní smlouvy
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s realitní kanceláří Jan Jandl.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/464/2008
Komise životního prostředí
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 6. 10. 2008.
Hlasování: pro: 5

R/465/2008
Komise kultury a sportu
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu ze dne 10. 9. 2008.
Rada města neschvaluje návrh konání Vartemberských slavností vždy v pětiletém intervalu.
Rada města ukládá předsedovi Komise kultury a sportu předložit Radě města do 15. listopadu 2008 materiál na změnu systému financování kulturních a sportovních akcí na rok 2009.
Rada města ukládá předsedovi Komise kultury sportu připravit návrh na řešení konkrétních případů porušení pravidel pro poskytování dotací a předložit návrh Radě města na preventivní opatření pro příští období.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/466/2008
Rozpočtové opatření č. 41
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 41 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/467/2008
Žádost o prominutí penále – P. V.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 24. 10. 2008

R/468/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – V. D.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši
6 574,07 Kč s měsíční splátkou 1 000,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 24. 10. 2008

INFORMACE
- způsob opatření proti působení divokých holubů ve městě
- návrh zadání územního plánu Dubnice
- přednáška v souvislosti s přesídlenci z Barmy
- schvalování rozpočtu města na rok 2009

Bc. Věra Bradáčová starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města