Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

23. RaM 29.října 2008


Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 23. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 29. října 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Jiří Schreyer

R/470/2008
Vedoucí finančního odboru
Rada města jmenuje od 1. 11. 2008 do funkce vedoucího finančního odboru Městského úřadu Stráž pod Ralskem pana Michala Randulu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/471/2008
Pronájem nebytových prostor st. p. č. 1123 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí se změnou – dodatkem ke stávající smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 48/2008/1 uzavřené dne 4. 3. 2008 se Zdravotní dopravou Štěpánek s. r. o. se sídlem v Zákupech, a to z důvodu změny v předmětu pronájmu a změny výše nájemného (přenechání 1 garáže městu).

Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor umístěných na st. p. č. 1123 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro Zdravotní dopravu Štěpánek s. r. o. se sídlem v Zákupech. Nájemní smlouva bude uzavřena za standardních podmínek.

Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 14. 11. 2008

R/472/2008
Záměr prodeje části pozemku st. p. č. 137 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasení zveřejnění záměru prodeje části pozemku st. p. č. 137 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
zdržel se: Ing. Křesťan
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: Zastupitelstvo města

R/473/2008
Přidělení uvolněného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 19 v ulici Máchova č. p. 372 do „kategorie A“ – pí R. J.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/474/2008
Žádost o doklad pro stavební řízení (smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby)
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby „Prodloužení vodovodního řadu - chovatelská kolonie Stráž pod Ralskem“ na p.č. 20/1, 20/2, 22/5 a 768/4 v k..ú. Stráž pod Ralskem
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 7. 11. 2008

R/475/2008
Výstavba polyfunkční budovy lesní správy Hamr - (smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby)
Rada města souhlasí s vedením přípojek na vodovodní řad a rozvod přes pozemek p.č. 643 v k.ú. Hamr na Jezeře a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky a přípojky na rozvod NN na p.č. 643 v k.ú. Hamr na Jezeře.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 7. 11. 2008

R/476/2008
Částečná revokace usnesení R/248/2006
Rada města revokuje usnesení R/248/2006 v části ukončení ročního nárůstu o 9,1%.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/477/2008
Žádost o splátkový kalendář – B. G.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši
4 125,27 Kč s měsíční splátkou 500,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 7. 11. 2008

R/478/2008
Žádost o prominutí penále – E. Č.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 7. 11. 2008

R/479/2008
Žádost o projednání výpovědi z nájmu bytu – I. J.
Rada města souhlasí s výpovědí z nájmu bytu ze dne 20. 8. 2008, doručenou
22. 8. 2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 7. 11. 2008

R/480/2008
Žádost odložení platby nájemného – S. H.
Rada města souhlasí s odkladem platby nájemného za měsíc říjen 2008 do konce listopadu 2008. Do konce listopadu 2008 nebude z tohoto odloženého nájmu účtováno penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 7. 11. 2008

R/481/2008
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky p. č. 1280/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem s P. J. a p. č. 1280/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem s L. N.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru připravit na příští jednání Rady města návrh rozpočtového opatření.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 12. listopadu 2008

R/482/2008

Výběr dodavatele na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem – 2. část“ s firmou Status, a. s., Přílepská 1692, Roztoky.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/483/2008
Žádost o povolení umístění reklamy na p. č. 72/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města nesouhlasí s umístěním reklamního zařízení na pozemku p. č. 72/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem a ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města hledat náhradní řešení pro umístění reklamy.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 7. 11. 2008.

R/484/2008
Rekonstrukce elektrorozvodů v objektu restaurace na fotbalovém hřišti
Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města prověřit smluvní vztahy SČE, a. s., připojení odběrného místa NN.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/485/2008
Rozpočtové opatření č. 42
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 42 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

INFORMACE
- dotazníky na spokojenost občanů

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města