Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

24. RaM 12.listopadu 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 24. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 12. listopadu 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák Ph.D., Brigita Suchardová

R/486/2008
Nařízení města č. 1/2008, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Rada města vydává Nařízení č. 1/2008 – TRŽNÍ ŘÁD.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín plnění: ihned

R/487/2008
Smlouva o pořádání trhů
Rada města schvaluje Smlouvu o pořádání trhů.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín plnění: ihned

R/488/2008
Prodej pozemků p. č. 2125/5, 2135/13, 2135/14, 2125/ 4 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemků p. č. 2135/13, 2135/14, 2125/4 a části pozemku p. č. 2125/5 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem za cenu 70,-Kč/m2 panu O. G. Výměra pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti.
Prodej bude uskutečněn pouze v případě, že se pan O. G. stane majitelem budovy na st. p. č. 940 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Prodej bude uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2009, do doby odprodeje bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/489/2008
Prodej nemovitosti umístěné na st. p. č. 552 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej nemovitosti umístěné na st. p. č. 552 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/490/2008
Prodej dopravního automobilu Avia 31-DA 12
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej automobilu Avia 31 - DA 12 zájemci Obec Krásný Les za cenu 25.000,-Kč.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/491/2008
Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 24. 11. 2008

R/492/2008
Pojištění stavby
Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy v souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem – 2. část“ s Generali Pojišťovnou, a.s.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/493/2008
Možnost využití služebního vozidla – ZŠ a MŠ, Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s využíváním služebního vozidla Městského úřadu Stráž pod Ralskem na základě žádosti ze dne 31. 10. 2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/494/2008
Uzavření Městského úřadu Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s uzavření Městského úřadu Stráž pod Ralskem dne 31. 12. 2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/495/2008
Žádost o prominutí penále – J. Š.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/496/2008
Žádost o prominutí penále – J. Ch.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/497/2008
Žádost o prominutí penále – D. P.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále v plné výši na základě usnesení Z/102/2005.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/498/2008
Komise životního prostředí
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostřední ze dne 23. 10. 2008.
Hlasování: pro: 6

R/499/2008
Letecké snímky a použití městského znaku
Rada města nesouhlasí s prezentací města v kalendáři firmy Kompakt Poděbrady.

Rada města nesouhlasí se zpracováním produktu „Plán města s leteckým snímkem“.

Rada města souhlasí s použitím městského znaku do produktu „Kalendář s leteckým snímkem na rok 2009“.

Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 18. 11. 2008

R/500/2008
Návštěvní řády dětských hřišť
Rada města schvaluje úpravy návštěvního řádu dětského hřiště – U Potoka takto: Jednotlivé herní prvky budou používány dle doporučení výrobce, která jsou nedílnou součástí návštěvního řádu.

Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města doplnit informační tabuli o vyobrazení prvků s podmínkami užívání těchto prvků.

Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 20. 11. 2008

R/501/2008
Rozpočtové opatření č. 43
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 43 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/502/2008
Rozpočtové opatření č. 44
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 44 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/503/2008
Rozpočtové opatření č. 45
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 45 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/504/2008
Koncepce kultury ve městě
Rada města k 1. 1. 2009 ruší Komisi kultury a sportu.

Rada města k 1. 1. 2009 zřizuje Komisi kultury a Komisi sportu.

Rada města si vyhrazuje právo rozhodovat o bezplatném užívání majetku ve vlastnictví města, který spravují příspěvkové organizace a organizační složky města s účinností od 1. 1. 2009.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uložit finančnímu a kontrolnímu výboru provádět kontroly vyúčtování kulturních a sportovních akcí.

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města