Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

25. RaM 26.listopadu 2008


Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 25. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 26. listopadu 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer

Při zahájení jednání počet přítomných členů Rady města 5.

R/505/2008
Provozní řád městského kamerového systému
Rada města schvaluje Provozní řád městského kamerového systému.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/506/2008
Odbor všeobecné vnitřní správy
Rada města stanovuje počet zaměstnanců na odboru všeobecné vnitřní správy Městského úřadu Stráž pod Ralskem na 4.

Rada města pověřuje starostku vyhlášením veřejné výzvy.

Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/507/2008
Výpověď nájmu z nebytových prostor č.p. 164
Rada města souhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 164 (místnost č. 146 a 147c) dohodou ke dni 30. 11. 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 5. 12. 2008

R/508/2008
Revokace usnesení Z/31/2007
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usn. č. Z/31/2007.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 2135/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

Dostavil se Ing. Petr Křesťan – počet členů Rady města 6.

R/509/2008
Přemístění znaku města Stráž pod Ralskem – „slunečnice“ z p. p. č. 190/2 k. ú. Chrastná na p. p. č. 1836/1 k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nesouhlasí s odstranění znaku města Stráž pod Ralskem v k. ú. Břevniště bez náhrady.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: ihned

Rada města ukládá vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum připravit řízení ve věci nového veřejného návrhu na uvítací znak města.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum
Termín plnění: zahájit do 31. 12. 2008

R/510/2008
Záměr prodeje movitého majetku
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje movitého majetku - soustruh SV 150, soustruh SN 55B, pásová pila PP 300, lis CDM 80, jeřáb SOZ, vrtačka stolní V20A, zvedák a otočný sloupový jeřáb.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/511/2008
Přidělení uvolněných bytů
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+0 č. bytu 69 v č. p. 367 do „kategorii A“ .
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+0 č. bytu 63 v č. p. 367 do „kategorii B“ .
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/512/2008
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Horkovod Revoluční ulice“
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Horkovod ulice Revoluční“ s firmou REPOLINE s. r. o., kromě dodatku za ruční čištění zborceného výkopu způsobené průnikem vody z neznámé a tedy nevytyčené vodovodní přípojky.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/513/2008
Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o podmínkách umístění a provedení stavby
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby: „Přípojek IS a příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 1749/2 a 1749/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem (pro rodinný dům na st.p.č. 99/1 a 99/2 ) v kat. území Stráž pod Ralskem“.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 5. 12. 2008.

R/514/2008
Žádost firmy SIDIA, s. r. o. o odkup, příp. pronájem pozemků za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. č. 1254/7, 1254/3, 1254/2, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1227/8, 1227/9 a 1227/11 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
zdržel se: p. Schreyer
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 5. 12. 2008.

R/515/2008
Žádost o prodloužení lhůty k zaplacení nájemného – B. K.
Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k zaplacení nájemného za listopad 2008
do 31. 12. 2008. Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 5. 12. 2008

R/516/2008
Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0087/S.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/517/2008
Přidělení sociálního bytu - zařazení do kategorie „A“
Rada města souhlasí se zařazením žádosti paní B. H. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“, velikost bytu 1+0 (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele).
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Rada města souhlasí s přidělením bytu 1+0 č. bytu 69, v č. p. Jižní v kategorii „A“ paní B. H.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/518/2008
Žádost o finanční podporu
Rada města žádost projednala a doporučuje místní organizaci Svazu tělesně postižených Stráž pod Ralskem žádat na základě pravidel pro čerpaní grantového fondu města.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 5. 12. 2008

R/519/2008
Rozpočtové opatření č. 46
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 46 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/520/2008
Rozpočtové opatření č. 47
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 47 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/521/2008
Rozpočtové opatření č. 48
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 48 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/522/2008
Rozpočtové opatření č. 49
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 49 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/523/2008
Plnění usnesení R/465/2008
Rada města schvaluje „Pravidla pro poskytování příspěvku na kulturní, sportovní, společenské akce a dětské aktivity z rozpočtu města Stráž pod Ralskem.“
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

Rada města vyhlašuje výzvu na podání žádostí na podporu z „ Grantového fondu Města Stráž pod Ralskem na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit.“ s těmito projekty:
Zabezpečení vzdělávání a rozvoje pohybových aktivit u dětí předškolního věku.
Sportovní a kulturní vyžití školáků ve volném čase.
Sportovní a kulturní vyžití občanů města.
Všechny aktivity pro zdravotně postižené spoluobčany.
Termín pro příjem žádostí do prvního kola je od vyhlášení výzvy do 31.12. 2008.

R/524/2008
Žádost o splátkový kalendář – T. Z.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši
18 635,50 Kč s měsíční splátkou 1 100,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. 12. 2008

R/525/2008
Žádost o prominutí penále – Z. P.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/526/2008
Rozpočtové opatření č. 50
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 50 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

INFORMACE
- soudní spor s panem S.
- smlouva o smlouvě budoucí CL-INVEST


Bc. Věra Bradáčová   starostka města

Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města