Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

26. RaM 8.prosince 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 8. prosince 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák Ph.D., Brigita Suchardová

R/527/2008
Výběr dodavatele na akci „Chodník Revoluční ulice“
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci chodníku v Revoluční ulici s firmou Karel Přadka, Pionýrů 317, Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/528/2008
Významná osobnost města Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města ocenění významné osobnosti, a to pana M. Š. za dlouholetou práci v oblasti historie města Stráže pod Ralskem, rozvíjení česko-německých vztahů.
Osobnost bude oceněna v obřadní síni městského úřadu peněžním darem ve výši 5 000,-Kč, pamětním listem a zápisem do kroniky města.
Hlasování: pro: 5
zdržel se: p. Schreyer
Úkol uložen: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města

R/529/2008
Přidělení uvolněného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1, č. bytu 13 v ulici Máchova č. p. 360 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/530/2008
Pronájem pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem zahrádky paní L. Č. za standardních podmínek tj. za cenu 2,-Kč/m2/rok .
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 2. 1. 2009

R/531/2008
Pronájem částí pozemků p. č. 2138/3 a 2138/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu částí p. p. č. 2138/3 a 2138/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 19. 12. 2008

R/532/2008
Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráže pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu schválit nová Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráže pod Ralskem. Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zrušit stávající Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Stráže pod Ralskem ze dne 18. 8. 1997, včetně všech jejich dodatků a doplňků a to č. 1, 2, 3 a 4.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostka
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/533/2008
Žádost pana B. T. o povolení změny stavby a změny vlivu na využití území.
Rada města souhlasí se záměrem změny stavby na st. p. č. 1016 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem jejího užívání jako provozovny občerstvení za podmínky souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa a Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Ústí nad Labem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 20. 12. 2008.

R/534/2008
Žádost o splátkový kalendář – J. Č.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši
4 530,22 s měsíční splátkou 600,-- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 15. 12. 2008

R/535/2008
Komise životního prostředí
1) Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne 25. 11. 2008.

2) Rada města navrhuje zpracovat koncepci celkové rekonstrukce náměstí spojenou s postupnou výměnou stromů.
3) Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města zadat prořezání stromů na náměstí „na babku“ s následným ošetřením dle zpracovaných posudků.

4) Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města navrhnout opatření ke zlepšení povrchu cesty z ul. Fibichova.

Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 15. 12. 2008

R/536/2008
Svaz měst a obcí
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města členství ve Svazu města a obcí ČR.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/537/2008
Revokace usnesení R/466/2008
Rada města revokuje usnesení č. R/466/2008 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 41 dle upraveného návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/538/2008
Rozpočtové opatření č. 51
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 51 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/539/2008
Rozpočtové opatření č. 52
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 52 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/540/2008
Rozpočtové opatření č. 53
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 53 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/541/2008
Odměny ředitelům příspěvkových organizací
Rada města souhlasí s výší odměn ředitelům příspěvkových organizací.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned

R/542/2008
Peněžitý dar uvolněným členům Zastupitelstva města
Rada města souhlasí s výplatou peněžitého daru uvolněným členům Zastupitelstva města za plnění povinností člena Zastupitelstva města nad rámec zákonných povinností.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: Bc. Bradáčová, Ing. Urbánková
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: ihned
R/543/2008
Návrh rozpočtu na rok 2009
1) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2009 dle upraveného návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

2) Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT předložit do 12. 12. 2008 výpisy z účtu a stav hotovosti k 30. 11. 2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: ředitel příspěvkové organizace
Termín plnění: 12. 12. 2008

R/544/2008
Plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2008
Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

R/545/2008
Změna pronájmu nebytových prostor v č. p. 135
Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 135 (1. n. p. o celkové výměře 202,97 m2) dohodou ke dni 30. 12. 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: Ing. Křesťan, pí Suchardová
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 19. 12. 2008

R/546/2008
Změna pronájmu nebytových prostor v č. p. 164
Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 164 (místnost č. 266, 267, 268, 269, 270, 271) dohodou ke dni 30. 12. 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Zdržel se: Ing. Křesťan
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 19. 12. 2008

R/547/2008
Řešení situace s holuby
Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města řešit situaci s holuby v oblasti hotelu DIAMO.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 31. 12. 2008

R/548/2008
Prodej pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 8. zasedání Zastupitelstva města 2008

INFORMACE:
- Gresin Invest - vydáno stavební povolení
- byty pro občany z Barmy
- expresní novela stavebního zákona
- přijatá usnesení ke zvyšování nájemného

Bc. Věra Bradáčová  starostka města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka města