Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

27. RaM 22.prosince 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 27. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 22. prosince 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Eduard Horčík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Jiří Schreyer

R/549/2008
Realizace výstavby nových řadových garáží
Rada města souhlasí s řešením realizace výstavby řadových garáží v areálu „dolní Stráže“ dle předložené varianty č. 1 .
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 15. 1. 2009

R/550/2008
Revokace usnesení R/507/2008
Rada města souhlasí s revokací usn. č. Z/507/2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 12. 2008

R/551/2008
Přidělení uvolněného bytu
Rada města souhlasí, aby byt č. 5, velikosti 1+1, umístěný v ulici Máchova č. p. 362 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s „Pravidly pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráže pod Ralskem“ – provést výběrové řízení obálkovou metodou.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 9. 1. 2009

R/552/2008
Přidělení uvolněného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 8 v č. p. 327 do „kategorie B“ .
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

 Na zasedání Rady města se dostavil pan Ing. Eduard Horčík – počet hlasujících členů Rady města – 6.

R/553/2008
Změna způsobu vydávání souhlasu – zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s přidělováním vyhrazených parkovacích míst formou vydaného rozhodnutí Městským úřadem ve Stráži pod Ralskem, za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Rada města souhlasí s dodatečným oznámením všem uživatelům vyhrazených parkovacích míst o platnosti jejich již zřízeného parkovacího místa do 30. 6. 2009 a dále možnosti podání nové žádosti.

Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města vypracovat podmínky pro přidělování vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP, ZTP/P.

Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 15. 1. 2009

R/554/2008
Revokace usnesení R/546/2008 ze dne 8. 12. 2008
Rada města nesouhlasí s revokací usnesení R/546/2008.
Hlasování: pro: 5
proti: ing. Křesťan
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 9. 1. 2009

R/555/2008
Žádost o finanční příspěvek
Rada města souhlasí s finančním příspěvkem 10.000,- Kč pro pana J. K. (investora) na dokončení stavebních prací bytového jádra, koupelny a WC pro jeho mentálně a tělesně postiženého syna P. Ž.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen:vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: leden 2009

R/556/2008
Žádost o prodloužení lhůty k doplacení dluhu – J. J.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prodloužit lhůtu k doplacení dluhu do konce ledna 2009.
Hlasování: pro: 4
proti: Ing. Urbánková, Bc. Bradáčová
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 31. 12. 2008

R/557/2008
Žádost o prodloužení lhůty k doplacení dluhu –M. H.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 31. 12. 2008

INFORMACE
- vrácení nevyčerpaných finančních prostředků ZŠ
- dopis p. Marka ohledně jednostranného zvyšování nájemného

Bc. Věra Bradáčová   starostka města
Ing. Jitka Urbánková   místostarostka města