Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

3. RaM 21.ledna 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!


U S N E S E N Í

z 3. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 21. ledna 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Jiří Schreyer

R/27/2008
Žádost o schválení změn smluvních podmínek provozu a nájmu TKR

1. Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu televizního kabelového rozvodu ve Stráži pod Ralskem za dohodnutou cenu 12. 000,-- Kč měsíčně s firmou TVNET s. r. o., Rezlerova 304, 109 00 Praha 10. Rada města pověřuje vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města k jednání o podrobnostech smlouvy.
Hlasování: Pro 4
2. Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o provozu televizního kabelového rozvodu ve Stráži pod Ralskem s firmou TVNET s. r. o., Rezlerova 304, 109 00,
Praha 10. Rada města pověřuje vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města k jednání o podrobnostech smlouvy.
Hlasování: Pro 4
3. Rada města Stráž pod Ralskem bere na vědomí změnu v programové nabídce kabelové televize a úpravu cen za poskytované služby.
Hlasování: Pro 4
4. Rada města souhlasí s prezentací města prostřednictvím infokanálu. Rada města pověřuje vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum vytvořením prezentace města a její aktualizací.
Hlasování: Pro 4
5. Rada města souhlasí s odkoupením nových vedení televizních kabelových rozvodů
(u čp. 70, 290 a pro 370-378) a pověřuje starostku města jednáním v této věci.
Hlasování: Pro 4
6. Rada města nesouhlasí s prodejem rozvodů kabelové televize v majetku města firmě TVNET s.r.o.
Hlasování: Pro 4


Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 15. 2. 2008

R/28/2008
Informace o způsobu využití pozemků po odstranění bývalého kulturního domu -Florida
Rada města bere na vědomí informaci o způsobu využití pozemků po odstranění bývalého kulturního domu – Florida.
Hlasování: Pro 4

R/29/2008
Určení pravidel pro prodej dřevní hmoty
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit pravidla pro odprodej dřeva vzniklého při údržbě veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Stráž pod Ralskem.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva

R/30/2008
Nabídka činnosti na rok 2008
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy pro rok 2008 s panem J. S..
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 20. 2. 2008

R/31/2008
Informace - Zpráva o činnosti za rok 2007
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2007.
Hlasování: Pro 4

R/32/2008
Žádost P. S. o prominutí penále
Rada města ve věci nerozhodla a postupuje rozhodnutí Zastupitelstvu města.
Hlasování: Pro: Ing. Urbánková
Ing. Křesťan
Proti: Bc. Bradáčová
Zdržel se: P. Schreyer
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva

R/33/2008
Snížení ceny za pronájem nebytových prostor – garáže na st. p. č. 1119
Rada města souhlasí se snížením ceny za pronájem nebytových prostor (garáže) umístěných na st. p. č. 1119 v k. ú. Stráž pod Ralskem za cenu 6 336,- Kč/rok za předpokladu, že budoucí nájemce si vlastním nákladem zajistí nutné opravy, které brání bezproblémovému užívání garáže.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 8. 2. 2008

R/34/2008
Závěrečná rozpočtová opatření
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit závěrečná rozpočtová opatření dle předloženého materiálu kromě návrhu na rozpočtovou změnu v § 6171.
Rada města pověřuje starostku města k jednání s firmou Brada z důvodu navržení úsporných opatření města v oblasti veřejného osvětlení.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru
Termín: zasedání Zastupitelstva

R/35/2008
záměr pronájmu st. p. č. 914 (objektu č. e. 597) v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu st. pozemku č. 914 (objektu č. e. 597) v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 15. 2. 2008

R/36/2008
Přechod nájmu bytu po úmrtní původního nájemce
Rada města schvaluje přechod nájmu bytu č. 4 v ulici Jižní č. p. 343 ve Stráži pod Ralskem na paní L. G..
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 1. 2. 2008

R/37/2008
Nákup nového služebního vozu pro Městskou policii
Rada města schvaluje nákup nového služebního vozu pro Městskou policii, Stráž pod Ralskem dle nabídky firmy AUTO KOUTEK s.r.o. Liberec.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru
Termín: ihned

R/38/2008
Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, aby zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 vydanou usnesením zastupitelstva města č. Z/31/2006 ze dne 8.3.2006 a aby vydalo novou obecně závaznou vyhlášku upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve znění přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení s úpravou prostoru veřejného dle návrhu.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: tajemnice
Termín: 31. 1. 2008

R/39/2008
Žádost občanského sdružení Tour de Ralsko o finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na pořádání závodu na běžkách 30. 1. 2008 pro školy a 2. 2. 2008 pro veřejnost
Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč
Hlasování: Pro 4
Rada města souhlasí s vyvěšením 15 sololitových desek u lamp v centru města za předpokladu doložení kladného vyjádření Police ČR, dopravního inspektorátu a odboru dopravy Městského úřadu Česká Lípa.
Hlasování: Pro 4
Rada města souhlasí s bezplatným vyvěšením letáků (plakátů). Náklady s pojené s tiskem letáků (plakátů) nese žadatel.
Hlasování: Pro 4
Rada města souhlasí se zveřejněním upozornění na konání akce na webových stránkách města.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: ihned

R/40/2008
Žádost společnosti KOVBER s.r.o. o paušalizování poplatku z ubytovacích kapacit
Rada města schvaluje paušalizování poplatků společnosti KOVBER s.r.o. z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt pro rok 2008 ve výši 50. 000,-- Kč.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru
Termín: 15. 2. 2008

R/41/2008
Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu
Rada města schvaluje poskytnutí bezplatného pronájmu v prostorách Kulturního domu u Jezera pro pořádání plesu Sboru dobrovolných hasičů dne 23.2.2008.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru
Termín: 31. 1. 2008

R/42/2008
Návrh na výpověď smlouvy o nájmu movitých věcí s firmou WRV spol. s r.o. Hamr na Jezeře 102, IČO 25038915
Rada města schvaluje výpověď ze smlouvy o pronájmu movitých věcí s firmou WRV spol. s r.o.Hamr na Jezeře 102, IČO 25038915 a ukládá starostce města podniknout všechny právní kroky k vymožení dlužné částky.
Hlasování: Pro 4
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru ve spolupráci s vedoucím odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 31. 1. 2008

R/43/2008
Žádost o uhrazení nedoplatku za vodné FK Stráž pod Ralskem
RMě nerozhodla, věc postupuje Zastupitelstvu města.
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru
Termín: zasedání Zastupitelstva

R/44/2008
Obnova drobných památek – socha sv. Jana Nepomuckého
Rada města bere na vědomí nabídku občanského sdružení Drobné památky severních Česká Lípa na obnovu kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého.
Hlasování: Pro 4

R/45/2008
Obnova drobných památek – Boží hrob
Rada města bere na vědomí upozornění dr. Valenčíka, Praha na možnost získání dotací na obnovu sakrální památky kapličky Božího hrobu pod vrcholem Zámeckého vrchu ve Stráži pod Ralskem.
Hlasování: Pro 4

V 16.12 hodin se dostavil Ing. Horčík

R/46/2008
Žádost I. S. o povolení splátkového kalendáře
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemného ve výši 185 887,53 Kč s měsíční splátkou 500,-- Kč měsíčně s tím, že shora uvedená částka bude navýšena o náklady řízení.
Hlasování: Pro 5
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva

R/47/2008
Podmínky konání veřejné sbírky ve prospěch nezl. P. Ž.
Rada města schvaluje podmínky konání veřejné sbírky, uvedené v příloze návrhu usnesení s úpravami v bodě d/ (kromě Stavebního úřadu), v bodě e/ (osoba oprávněná jednat ve věcech sbírky Ing. Zbyněk Kraus, vedoucí FO) a v bodě f/ (bankovní účet zřídit u GE Money Bank) a v bodě g/ (změna podle bodu f/)
Hlasování: Pro 5
Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned

R/48/2008
Zápis z Komise kultury a sportu
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury a sportu ze dne 14. 1. 2008 a souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení akce s pořadateli Vartemberských slavností 2008 a ukládá vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města řešit přívod elektrické energie na zámek.
Hlasování: Pro 5
Zodpovídá: vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit ihned

R/49/2008
Žádost o povolení použití městského znaku na plakát pro akci pořádanou ZŠ a MŠ Stráž Strážské kontrasty
Rada města souhlasí s využitím znaku města na plakátu akce pro Strážské kontrasty
Hlasování: Pro 5
Zodpovídá: místostarostka
Termín: 31. 1. 2008

V 16.39 odešel pan Schreyer

R/50/2008
Zápis z jednání SPOZu
Rada města bere na vědomí zápis z jednání SPOZu ze dne 19. 12. 2007 a zprávu o činnosti SPOZu za rok 2007 včetně návrhu na rok 2008.
Hlasování: Pro 5


Bc. Věra Bradáčová starostka
Ing. Jitka Urbánková místostarostka