Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

4. RaM 4.února 2008


Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 4. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 4. února 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 4 členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová, Ing. Petr Křesťan, Bohuslav Rychtařík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer

R/51/2008
Výběrové řízení na funkci vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města.
Rada města nesouhlasí s předloženým návrhem na jmenování vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města a pověřuje starostku města vyhlášením nového výběrového řízení.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: starostka
Termín: ihned

R/52/2008
Bezúplatný převod zdravotnického zařízení - polikliniky č. p. 164
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit bezúplatný převod zdravotnického zařízení - polikliniky č. p. 164 z majetku ČR do majetku města Stráž pod Ralskem dle návrhu smlouvy předložené Ministerstvem financí ČR.
Hlasováním: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/53/2008
Prodeje stavebních pozemků č. 99/1, 99/2, 99/3, 100, p. p. č. 321, 322, 323 a část p. p. č. 120/1 v kat. území města Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemků st. p. č. 99/1, 99/2, 99/3, část p. p. č. 120/1 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem dle varianty č. 2, pí J. K. za cenu 70,-Kč/m2. Přesná výměra pozemků bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
Hlasování: Pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemků st. p. č. 100, p. p. č. 321, 322 a 323 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem dle varianty č. 3, manželům Š. za cenu 70,- Kč/m2. Přesná výměra pozemků bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
Hlasování: Pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/54/2008
Bezúplatná směna části pozemku p. č. 1362/1 za pozemek p. č. 2143/3 a prodej části p. p. č. 1362/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit bezúplatnou směnu pozemků p. č. 2143/3 a části p. p. č. 1362/1 a prodej části p. p. č. 1362/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem za cenu 70,-Kč/m2.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/55/2008
Prodej části pozemku p.č. 2135/1 (rezerva č.14) v k.ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej části p. p. č. 2135/1 pracovně označené jako rezerva č. 14 v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům N. za cenu 200,- Kč/m2. Přesná výměra pozemků bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/56/2008
Zveřejnění záměru prodeje domů v ul. Mimoňská č.p. 106, 107, 217 a 218 ve Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje domů v ul. Mimoňská č. p. 106, 107, 217 a 218 ve Stráži pod Ralskem včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/57/2008
Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 1254/5 a 1254/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p.č. 1254/5 a 1254/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/58/2008
Smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby: CL – Stráž pod Ralskem, Mimoňská, rozšíření k NN p. p. č. 245/1“ na pozemku p. č. 1750/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města souhlasí s umístěním a provedením stavby „CL – Stráž pod Ralskem, Mimoňská, rozšíření k NN p. p. č. 245/1“ na pozemku p. č. 1750/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem (kabelové ektropřípojky vedené na pozemek p. č. 245/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem) a uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedené této stavby.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 11. února 2008

R/59/2008
Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby: „Kanalizační přípojka pro č. p. 25 Stráž pod Ralskem“ na pozemku p. č. 1750/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města souhlasí s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojky pro č. p. 25 Stráž pod Ralskem“ na pozemku p. č. 1750/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem a uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby kanalizační přípojky.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 11. února 2008

R/60/2008
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 17/2006/Va – rekonstrukce objektu staré dopravy na hasičskou zbrojnici.
Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 17/2006/Varekonstrukce stávajícího objektu staré dopravy na hasičskou zbrojnici.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: do 20. února 2008

R/61/2008
Prověření kupní ceny pozemku
Rada města ve věci nerozhodla.
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/62/2008
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 27. 8. 1990 na pronájem části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem dohodou ke dni 31. 1. 2008.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: ihned

R/63/2008
Záměr pronájmu části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: ihned

R/64/2008
Žádost o předčasné přidělení bytu – Š. S.
Rada města souhlasí se zařazením paní Š. S. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“ (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele), velikost bytu 3+1.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: ihned

R/65/2008
Přidělení uvolněného bytu
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 68 v č. p. 367 do „kategorie A“ – pí Š. S., na dobu určitou a to 6 měsíců. Nájemní smlouva bude prodlužována v případě, že si nájemce bude řádně plnit své povinnosti spojené s užíváním předmětného bytu a to na dobu určenou v původní nájemní smlouvě.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: ihned

R/66/2008
Ukončení nájmu nebytových prostor - dohodou
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 3/2003 uzavřené dne 2. 1. 2003 a jejího dodatku č. 1 čj. OSM 18/2006-nebyt. ze dne 1.6.2006 na pronájem nebytových prostor umístěných v části objektu č. p. 160 v k. ú. Stráž pod Ralskem dohodou ke dni 29. 2. 2008.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: do 11. února 2008

R/67/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – P. D.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/68/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – P. K.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 885,68 Kč s měsíční splátkou 1. 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: místostarostka
Termín: 11. února 2008

R/69/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – manželé B.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/70/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – N. Ř.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/71/2008
Žádost o prominutí penále – K. V.
Rada města ve věci nerozhodla.
Zodpovídá: místostarostka
Termín: 20. února 2008

R/72/2008
Žádost o prominutí penále – D. H.
Rada města ve věci nerozhodla.
Zodpovídá: místostarostka
Termín: 20. února 2008

R/73/2008
Žádost o prominutí penále – J. H.
Rada města ve věci nerozhodla.
Zodpovídá: místostarostka
Termín: 20. února 2008

R/74/2008
Žádost o prodloužení lhůty k zaplacení - E. Š.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/75/2008
Záměr prodeje pozemků p.č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje p. p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/76/2008
Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
Rada města nevyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 11. února 2008

R/77/2008
Poskytování služeb zaměstnancům MěÚ se zaměstnaneckými výhodami.
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit rozšíření poskytovaných služeb pro zaměstnance městského úřadu.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/78/2008
Havarijní stav střešních krytin na objektech Základní školy, plaveckého bazénu a výměníkové stanice u polikliniky (provozní dílna)
Rada města bere na vědomí zprávu o stavu plochých střech objektů Základní školy, plaveckého bazénu a výměníkové stanice u polikliniky a vyčíslení nákladů na jejich opravu.
Hlasování: Pro: 4

R/79/2008
Změna zřizovací listiny – Pečovatelská služba Města Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zrušit zřizovací listinu organizační složky Pečovatelská služba Města Stráž pod Ralskem ze dne 10. 12. 2003.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín: zasedání Zastupitelstva města

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu organizační složky Pečovatelská služba Města Stráž pod Ralskem, s účinností dnem 13. 02. 2008.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/80/2008
Veřejná zakázka malého rozsahu - Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu: „Horkovod – Revoluční ulice, Stráž pod Ralskem“
Rada města přiděluje zakázku malého rozsahu ing. Jiřímu Hoďákovi, Fibichova 1284/7, Liberec na zpracování projektové dokumentace stavby „Horkovod - Revoluční ulice, Stráž pod Ralskem“.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: pověřený řízení odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: zahájit do 11. února 2008

R/81/2008
Změna ceníku za služby poskytované Městskou knihovnou a IC
Rada města souhlasí se změnou ceníku za služby poskytované Městskou knihovnou a informačním centrem dle návrhu s platností nového ceníku od 1. 3. 2008.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum
Termín: 1. března 2008

R/82/2008
Změna zřizovací listiny – Městská knihovna a informační centrum
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zrušit zřizovací listinu organizační složky Městská knihovna a informační centrum Stráž pod Ralskem ze dne 25. 1. 2006.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum
Termín: zasedání Zastupitelstva města

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu organizační složky Městská knihovna a informační centrum Stráž pod Ralskem, s účinností dnem 13. 2. 2008.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/83/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře I. S.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/84/2008
Návrh odpisu promlčených dluhů na bytovém fondu
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uložit kontrolnímu a finančnímu výboru prověření materiálu „Promlčené dluhy z nájmu bytu (základní dluh + penále)“.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: místostarostka
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/85/2008
Žádost o rozdělení hospodářského výsledku
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem za rok 2007 ve výši 552 920, 98 Kč následovně: do fondu odměn 355 045,- Kč, do rezervního fondu 88 761,90 Kč a do rezervního fondu SOCRATES 109 114,08 Kč.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru
Termín: zasedání Zastupitelstva města

R/86/2008
Komise životního prostředí
Rada města bere na vědomí zápis ze dne 16. ledna 2008.
Hlasování: pro: 4

R/87/2008
Zpřístupnění lékařské zdravotní pohotovosti v Osečné
Rada města bere na vědomí informaci o možném zřízení lékařské pohotovosti a ukládá starostce města projevit zájem o využití služby občany města.
Hlasování: pro: 4

R/88/2008
Nabídka kontokorentního účtu
Rada města nedoporučuje uzavřít kontokorentní účet.
Hlasování: pro: 4
Zodpovídá: vedoucí finančního odboru
Termín: ihned

INFORMACE:
- žádost o pronájem nebytových prostor
- prázdný byt v DPS
- automobil pro JSDHO

Bc. Věra Bradáčová  starostka
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka