Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

5. RaM 20.února 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 20. února 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 5 členů Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Bohuslav Rychtařík
Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Brigita Suchardová

R/89/2008
Částečná revokace Z/138/2007
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit částečnou revokaci usnesení Z/138/2007 a to ve změně kupujících z pana V. D., M. D. a K. F. (zakladatelé a akcionáři Firmy EKO ART a.s.) na firmu EKO ART a. s. Hybernská 1007/20, Praha 1, PSČ 110 00.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění:3. zasedání Zastupitelstva města

R/90/2008
Pronájem pozemku st.p.č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s pronájmem st. pozemku č. 914 v k. ú. Stráž pod Ralskem paní G. R. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2008 za standardních podmínek.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: 29. 2. 2008

R/91/2008
Žádost o schválení opravy výtahu v bytovém domě č. p. 354, Máchova ulice, Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s výměnou rozvaděče výtahu v bytovém domě č. p. 354, za dohodnutou cenu 41 494,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: 29. 2. 2008

R/92/2008
Žádost o odkoupení pozemku p. č. 488 v k. ú. Hamr na Jezeře
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odkoupení části pozemkové parcely 488 v k. ú. Hamr na Jezeře nezbytně potřebné pro realizaci stavby cyklostezky Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/93/2008
Žádost o umístění reklamní cedule
Rada města souhlasí s umístěním reklamní cedule GE Money Bank a. s. na objektu č. p. 36 (ZUŠ) za cenu 5.000,- Kč/měsíčně. Žadatel zodpovídá za montáž a demontáž cedule a v případě poškození objektu reklamním zařízením ponese náklady spojené s jeho opravou.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: 29. 2. 2008

R/94/2008
Žádost o vstup na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem a projednání smlouvy.
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky p. č. 20/1, 22/1 a 768/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem provedení elektropřípojek v chovatelské kolonii k jednotlivým chatkám a uzavřením smlouvy o umístění a zřízení elektropříjek.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: 29. 2. 2008

R/95/2007
Přidělení uvolněného bytu
Rada města souhlasí, aby byt č. 4, velikosti 2+1, umístěný v ulici Okružní č. p. 338 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s „Pravidly pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráže pod Ralskem“ – provést výběrové řízení obálkovou metodou.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: zahájit do 29. 2. 2008

R/96/2008
Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: zahájit 25. 2. 2008

Ing. Jitka Urbánková se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci prodeje dřevní hmoty z důvodu střetu zájmů – počet hlasujících členů Rady města – 4.

R/97/2008
Prodej dřevní hmoty – dle pravidel prodeje
Rada města souhlasí s odprodejem dřevní hmoty žadateli L. U., dle podané žádosti.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: 25. 2. 2008

R/98/2008

Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty
Rada města ukládá pověřenému řízením odboru správy majetku a rozvoje města upravit pravidla pro prodej dřevní hmoty.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený řízením odboru správy majetku a rozvoj města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/99/2008
Uspořádání humanitární sbírky
Rada města souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky ve dnech 17. 3. až 20. 3. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín plnění: 20. 3. 2008

Rada města souhlasí s příspěvkem Diakonii Broumov na výdaje spojené s dopravou ve výši 1.000,- Kč
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 20. 3. 2008

R/100/2008
Žádost o použití textové pasáže, městského symbolu a obrázků na reklamní materiál – KOVBER, s. r. o.
Rada města souhlasí s použitím textové pasáže, městského symbolu a obrázků v propagačním materiálu společnosti KOVBER s. r. o., Máchova 265, Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostka
Termín: ihned

R/101/2008
Sponzorský dar – Gymnázium Mimoň
Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru žákům dvou tříd Gymnázia Mimoň na maturitní ples formou reklamních předmětů.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložení: místostarostka
Termín: ihned

R/102/2008
Sponzorský dar – Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s poskytnutím věcného sponzorského daru příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem na konání školy v přírodě formou reklamních předmětů.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložení: místostarostka
Termín: ihned

R/103/2008
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ukládá starostce města výroční zprávu zveřejnit.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložení: starostka
Termín: ihned

R/104/2008
Žádost o povolení konání závodů v roce 2008 – Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s konáním Mezinárodního závodu Memoriál V. Kadlčíka ve dnech 2. – 3. srpna 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložení: místostarostka
Termín: 29. 2. 2008

R/105/2008
Nová dětská aktivita Strážský klub bojových umění.
Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity „Strážský klub bojových umění“ a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 31. 3. 2008

R/106/2008
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, o.p.s.
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na provoz Společnosti pro rozvoj Podralska, obecně prospěšné společnosti.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 31. 3. 2008

R/107/2008
Prominutí místních poplatků PANDA SPORT
Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT předložit podklady v souvislosti s žádostí ze dne 11. 2. 2008 za období od roku 2005.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: ředitel PO PANDA SPORT
Termín plnění: 5. 3. 2008

R/108/2008
Nová dětská aktivita - sportovní klub RALSKO-BIKE
Rada města bere na vědomí vznik nové dětské aktivity „ Sportovní klub RALSKO- BIKE“ a ukládá vedoucímu finančního odboru tuto novou dětskou aktivitu zahrnout do rozpočtu pro rok 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 31. 3. 2008

R/109/2008
Poskytnutí finančních prostředků na pojištění majetku v kostele Sv. Zikmunda
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Římskokatolické farnosti ve výši 15 000,- Kč na pojištění majetku v kostele sv. Zikmunda.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 31. 3. 2008

R/110/2008
Příspěvek na provoz Občanského sdružení Pasant ( K – centrum)
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na činnost občanského sdružení Pasant.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 29. 2. 2008

R/111/2008
Podpora vydání publikace „ Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji“
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč na vydání Soupisu kulturních nemovitých památek Libereckého kraje.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 29. 2. 2008

R/112/2008
Příspěvek do veřejné sbírky
Rada města souhlasí s příspěvkem na veřejnou sbírku ve prospěch P. Ž. ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 29. 2. 2008

R/113/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – E. J.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné vodné stočné ve výši 7 499,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 29. 2. 2008

R/114/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – R. Š.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dluh ve výši 22.506,95 Kč s měsíční splátkou 2.000,- Kč. Po dobu splácení bude zastavena tvorba penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva

R/115/2008
Žádost o prominutí penále – V. K.
Rada města ve věci nerozhodla.
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 5. 3. 2008

R/116/2008
Žádost o prominutí penále – Ž. M. za paní K. V.
Rada města ve věci nerozhodla.
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 5. 3. 2008

R/117/2008
Žádost o prominutí penále – D. H.
Rada města ve věci nerozhodla.
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 5. 3. 2008

R/118/2008
Žádost o prominutí penále – J. H.
Rada města ve věci nerozhodla.
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 5. 3. 2008

R/119/2008
Přidělení bezbariérového bytu v DPS ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 2 v domě s pečovatelskou službou paní K. S. Účinnost nájemní smlouvy od 1. 3. 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Termín plnění: 1. 3. 2008

Ing. Petr Křesťan se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci poskytnutí propagačního materiálu na Memoriál J. Fejfara 2008 z důvodu střetu zájmů – počet hlasujících členů Rady města - 4
R/120/2008
Propagační materiál na Memoriál J. Fejfara 2008
Rada města souhlasí s poskytnutím propagačního materiálu pro družstvo mládeže na Memoriál J. Fejfara 2008.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložení: místostarostka
Termín: ihned

R/121/2008
Žádost o příspěvek – Sdružení Českolipsko
Rada města souhlasí s příspěvkem Sdružení Českolipsko na účast turistického sdružení na veletrzích v roce 2008, ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování: pro. 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: ihned

R/122/2008
Veřejná zakázka malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu
Rada města souhlasí s přidělením Veřejná zakázky malého rozsahu - oprava veřejného osvětlení v úseku od staré hasičské zbrojnice ke hřbitovu firmě Jiří Brada dle předložené cenové nabídky za cenu 83 868,-Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřený vedením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: ihned

R/123/2008
Informace - snižování nákladů na el. energii v trasách veřejného osvětlení Stráž pod Ralskem
Rada města bere na vědomí návrh na snižování nákladů v trasách veřejného osvětlení ve Stráži pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5

R/124/2008
Mandátní smlouva – Energetické centrum Stráž, a.s.
Rada města souhlasí s uzavření mandátní smlouvy na správu budovy polikliniky.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostka
Termín: 29. 2. 2008

INFORMACE
- žádost o pronájem nebytových prostor
- EKO ART – žádost o stavební povolení

Bc. Věra Bradáčová starostka
Ing. Jitka Urbánková místostarostka