Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

6. RaM 5.března 2008


Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

ze 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 5. března 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 4 členové Rady města
Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Brigita Suchardová, Ing. Jitka Urbánková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Bohuslav Rychtařík

R/125/2008
Pronájem části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s pronájmem části p. p. č. 997/7 v k. ú. Stráž pod Ralskem panu M. R. a paní M. P., za standardních podmínek (tj. 2,-Kč/m2).
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 20. 3. 2008

R/126/2008
Žádost o koupi části pozemku p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1311/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem .
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města směnu nebo odkoupení nabídnutých pozemků.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města.
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/127/2008
Přednostní přidělení bytu
Rada města nesouhlasí se zařazením paní M. N. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii „A“ (sociální případ zasluhující zvláštního zřetele), velikost bytu 1+1.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/128/2008
Přidělení uvolněných bytů
Rada města souhlasí s přidělením
bytu velikosti 2+1 č. bytu 42 v č. p. 375 do „kategorie B“,
bytu velikosti 1+1 č. bytu 5 v č. p. 325 do „kategorie B,
bytu velikosti 2+1 č. bytu 28 v č. p. 373 do „kategorie A“ – pí M. V.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/129/2008
Prodloužení nájmu v pohotovostním bytě
Rada města souhlasí s prodloužením nájmu „pohotovostního bytu“ č. 2 v ulici Jižní č. p. 268 ve Stráži pod Ralskem pro pí K. V. Nájemní smlouva bude prodloužena o 3 měsíce.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/130/2008
Projednání smlouvy o dílo na stavbu: „Objekt na p. č. 947/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem – sociální zařízení včetně vodovodní, kanalizační přípojky a přívodu elektro“ na pozemcích p. č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení stavby: „Objekt na p.č. 947/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem - sociální zařízení včetně vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přívodu“ na pozemcích p.č. 947/1, 947/13, 948/11, 1837/1, 1890/5 v kat. území Stráž pod Ralskem s panem Josefem Vaníčkem, Jablonné v Podještědí.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 10. 3. 2008

R/131/2008
Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu: „Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Jiřím Hoďákem, Liberec na zpracování projektové dokumentace stavby: „Horkovodní přípojka pro stavbu Polyfunkčního domu a objektů bydlení ve Stráži pod Ralskem“.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 10. 3. 2008

R/132/2008
Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení výstavby infrastruktury v Průmyslové zóně Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 1645/14 na komunikaci p. č. 1587/26 a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu technické infrastruktury v průmyslové zóně Stráž pod Ralskem na pozemcích p. č. 1587/11, 1587/18, 1587/14, 1587/15, 1587/24, 1587/8, 1645/17, 1645/18, 1645/16, 1645/14 a 1645/1 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/133/2008
Žádost o uzavření smlouvy o podmínkách umístění stavby: „Vodovodní přípojky a dešťové kanalizace“ v souvislosti s rekonstrukcí domu č. p. 3 ve Stráži pod Ralskem
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provedení stavby dešťové kanalizace včetně vsakovacích bloků na pozemcích p. č. 984/2, 984/3 a 984/10 v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/134/2008
Změna pravidel pro prodej dřevní hmoty
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení Z/16/2008 ze dne 30. 1. 2008 a odsouhlasit nová pravidla pro odprodej dřeva vzniklého při údržbě veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/135/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – Z. V.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši
18 165,08 Kč s měsíční splátkou 3 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/136/2008
Žádost o prominutí penále – I. G.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/137/2008
Žádost o prominutí penále – J. H.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/138/2008
Žádost o prominutí penále – V. K.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/139/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – V. K.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 37 254,80 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/140/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – J. N.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 17 230,22 Kč s měsíční splátkou 2 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/141/2008
Žádost o prominutí penále – Ž. M. v zastoupení za K. V.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/142/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – I. V.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 358,45 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/143/2008
Návrh na odpis penále na účtu – V. Č.
Rada města návrhu vyhovuje a odepisuje částku 3 151,43 Kč z důvodu vyrovnání záporného zůstatku po splnění povinnosti dlužníka dle Dohody o prominutí části dluhu.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/144/2008
Žádost o příspěvek
Rada města schvaluje příspěvek základní organizaci Českého svazu včelařů Mimoň ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 31. 3. 2008

R/145/2008
Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města posunutí termínu splatnosti půjčky příspěvkové organizaci PANDA SPORT do 30. 6. 2008 dle doporučení Rady města R/513/2007 ze dne 19. 12. 2007.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 15. 3. 2008

R/146/2008
Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy polikliniky
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Projektovým atelierem HBV, s.r.o., Hrnčířská 859, Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace na „Změnu užívání části objektu č. p 164 Polikliniky na Městské centrum – I. etapa – Městský úřad“.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/147/2008
Komise životního prostředí
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 18. února 2008 a dodatek č. 1 k zápisu z jednání ze dne 28. února 2008.
Hlasování: pro: 4

R/148/2008
Zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
Rada města vyhovuje žádosti o přidělení parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit 12.3. 2008

R/149/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře – I. T.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/150/2008
Žádost o zrušení exekuce vyklizením bytu – M. H.
Rada města žádost zamítá.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

R/151/2008
Žádost o úhradu nákladů na zvýšení kvalifikace – E. P.
Rada města souhlasí s úhradou nákladů na zvýšení kvalifikace.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: zahájení studia

R/152/2008
Umístění banneru se zpravodajstvím – Českolipský deník
Rada města souhlasí s umístěním banneru se zpravodajstvím Českolipského deníku na internetových stránkách města Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum
Termín plnění: 31. 3. 2008

R/153/2008
Komise kultury a sportu
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu ze dne 25. února 2008.
Hlasování: pro: 4

R/154/2008
Žádost o prominutí penále – D. H.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 14. 3. 2008

INFORMACE:
- CL – INVEST market
- kontrola dotací na azylovou politiku
- cyklomagistrála Ploučnice
- hrad Děvín

Bc. Věra Bradáčová   starostka
Ing. Petr Křesťan   člen Rady města