Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

7. RaM 19.března 2008


Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 19. března 2008

Přítomni: dle presenční listiny –6 členů Rady města
Omluveni: Ing. Petr Křesťan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Jiří Schreyer

R/155/2008
Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Rada města jmenuje do funkce vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města pana Lukáše Janků.
Hlasování: pro: 5
proti: pí Suchardová
Úkol uložen: starostce
Termín: ihned

V 15:10 hod. odchází Bc. Věra Bradáčová – počet přítomných členů Rady města - 5

R/156/2008
Žádost o povolení k prodeji před kulturním domem
Rada města souhlasí s prodejem bez poplatku před Kulturním domem ve Stráži pod Ralskem dne 29. 3. 2008 v souvislosti s pořádanou akcí pro děti.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 26. 3. 2008

R/157/2008
Ukončení nájemní smlouvy
Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 803/6167/03 ke dni 29. 2. 2008 bez připomínek.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 26. 3. 2008

R/158/2008
Prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej částí pozemků p. č. 1254/5 a 1254/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem za cenu 200,- Kč/m˛.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/159/2008
Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 106, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 106 panu P. Q. T. za nabízenou cenu 2 300 000,-Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/160/2008
Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 107, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej domu č. p. 107 manželům R. za cenu 250 000,-Kč .
Hlasování: pro: 4
proti: pí Suchardová
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/161/2008
Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 217, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města ve věci nerozhodla.
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/162/2008
Prodej domu v ul. Mimoňská č. p. 218, včetně zastavěných pozemků a pozemků funkčně navazujících v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města ve věci nerozhodla.
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/163/2008
Prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej pozemků p. č. část 2115/1 (dle GP 2115/33), 2115/18, 2115/19, 2115/28, část 2115/21 (dle GP, 2115/48, 2115/47) v k. ú. Stráž pod Ralskem panu J. M. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/164/2008
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1351/1 a 1351/26 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1351/1 a p. p. č. 1351/26 v k. ú. Stráž pod Ralskem
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/165/2008
Žádost o splátkový kalendář
Rada města rozhodnutí odkládá z důvodu nepředložení geometrického plánu žadatelem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/166/2008
Smlouvy o uzavření budoucích smluv (smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a o dalších povinnostech a právech) s ČEZ Distribuce, a. s.
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o budoucí smlouvě - smluv o připojení odběrných zařízení pro objekt zámku a veřejného osvětlení na zámek k distribuční síti NN s ČEZ Distribuce, a. s.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 3. 4. 2008

R/167/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky, přístupového chodníku a příjezdových komunikací na pozemcích p. č. 2149 a 2135/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem a souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace na p. č. 2149 přes pozemek p. č. 2135/1 a druhého sjezdu z komunikace na p. č. 2135/66 přes pozemek p. č. 2135/1 na pozemek žadatelů p. č. 2135/87 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 4. 4. 2008

R/168/2008
Žádost o splátkový kalendář na dlužné náklady řízení – S. Š.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné náklady řízení ve výši 17 050,50 Kč s měsíční splátkou 500,--Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/169/2008
Žádost o prominutí penále – J. B.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/170/2008
Žádost o pozastavení řízení na vyklizení bytu – P. K.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje pozastavení řízení na vyklizení bytu vzhledem k uzavřenému splátkovému kalendáři.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 28. 3. 2008

R/171/2008
Žádost o prominutí penále – M. M.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 28. 3. 2008

R/172/2008
Žádost o prominutí penále – P. N.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 28. 3. 2008

R/173/2008
Žádost o prominutí penále – M. N.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 18. 3. 2008

R/174/2008
Žádost o prominutí penále – R. B.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 18. 3. 2008

R/175/2008
Přidělení uvolněných bytů
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 29 v č. p. 367 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/176/2008
Pravidla odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, předsedů a členů výborů a komisí
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit „Pravidla odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, předsedů a členů výborů a komisí“ dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/177/2008
Žádost o příspěvek – Plavecký klub Stráž pod Ralskem
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu a příspěvek Plaveckému klubu Stráž pod Ralskem ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/178/2008
Žádost o příspěvek – ROSKA Česká Lípa
Rada města schvaluje příspěvek regionální organizaci ROSKA Česká Lípa na rekondiční pobyty občanů postižených roztroušenou mozko-míšní sklerosou ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 15. 4. 2008

R/179/2008
Žádost o vrácení 10 % z kupní ceny
Rada města schvaluje vratku 10 % z kupní ceny bytů v ul. Okružní, čp. 335 těm kupujícím, jejichž smlouvy obsahují zmíněnou slevu z kupní ceny.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 30. 4. 2008

R/180/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře na dlužné nájemné - Š. D.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 2.313,89 Kč s měsíční splátkou 200,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 28. 3. 2008

R/181/2008
Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné – E. P.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 5 969,70 Kč s měsíční splátkou 1.000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 28. 3. 2008

R/182/2008
Zajištění finančních prostředků pro výkon rozhodnutí - nařízených nutných zabezpečovacích prací
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním krytí finančních prostředků pro výkon rozhodnutí nutných zabezpečovacích prací na stavbě bytového domu čp. 339-341 v ulici Okružní ve Stráži pod Ralskem, které budou nařízeny odborem výstavby Městského úřadu, formou podepsání směnky vlastníkem této stavby. Výše částky bude dle rozsahu nařizovaných prací 6.621.154,- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucí odboru výstavby
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

R/183/2008
Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné – L. K.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 6 983,67 Kč s měsíční splátkou 1 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 28. 3. 2008

R/184/2008
Žádost o povolení splátkového kalendáře na dlužné penále - M. H.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu a na zbylých 10% povolit splátkový kalendář s měsíční splátkou 500,- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 28. 3. 2008

INFORMACE:
- pozemky p. č. 321, 322, 323 v k. ú. Stráž pod Ralskem
- Noc Andersenem
- jednání s JUDr. Riedlem

Jiří Schreyer  člen Rady města
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka