Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

8. RaM 31.března 2008


Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 8. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 31. března 2008

Přítomni: dle presenční listiny –6 členů Rady města
Omluveni: Bohuslav Rychtařík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Brigita Suchardová

R/185/2008
Rozhodnutí jediného akcionáře
a) Rada města bere na vědomí zprávu dozorčí rady Energetického centra Stráž, a. s. ze dne 26. března 2008.
Hlasování: pro: 6

b) Jediný akcionář podle čl. 14a Stanov akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a. s. schvaluje:
- roční účetní závěrku k 31. 12. 2007,
- návrh představenstva společnosti na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007
bez připomínek.
Hlasování: pro: 6

c) Rada města bere na vědomí:

  • zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2007,
  • výroční zprávu za rok 2007,
  • zprávu o vztazích společnosti Energetického centra Stráž, a. s. za rok 2007

bez připomínek.
Hlasování: pro: 6

Pan Jiří Schreyer se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci volby členů představenstva Energetického centra Stráž, a. s. z důvodu střetu zájmů – počet hlasujících členů Rady města – 5.

d) Rada města zvolila s účinností od 16. 5. 2008 pana Jana Šebka a pana Jiřího Schreyera v souladu se Stanovami akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a. s. (3 roky), členy představenstva společnosti Energetické centrum Stráž, a. s.
Hlasování:pro: 5

Úkol uložen: ředitel Energetického centra Stráž, a. s.
Termín plnění: ihned

R/186/2008
Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné – J. N.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 14 735,08 Kč s měsíční splátkou 1 300,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 11. 4. 2008

R/187/2008
Záměr pronájmu nebytových prostor
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu  části nebytových prostor v objektu polikliniky.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 9. 4. 2008

R/188/2008
Uvolněný byt č. 4 Okružní č. p. 338
Rada města souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 4, Okružní č.p. 338 ve Stráži pod Ralskem panu P. K., který splnil podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byl vybrán z došlých žádostí.
Další pořadí: 2. P. P., 3. R. F., 4. P. P., 5. L. H.
Byt bude zároveň odprodán za cenu: 145. 222,- Kč.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další v pořadí.
Žadatel, který v současné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento v termínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) – doba 30ti dnů postačuje na přestěhování.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 4. 4. 2008

R/189/2008
Odstranění havarijního stavu tělovýchovného pavilonu u Základní školy ve Stráži pod Ralskem.
Rada města projednala materiál „Odstranění havarijního stavu tělovýchovného pavilonu u Základní školy ve Stráži pod Ralskem“ a doporučuje Zastupitelstvu města přijmout rozpočtové opatření v položce 5169 paragraf 3635 v potřebné výši.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: 11. 4. 2008

R/190/2008
Přidělení uvolněných bytů
Rada města nesouhlasí s přidělením
bytu velikosti 3+1 č. bytu 13 v č. p. 354 do „kategorie B“,
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Rada města souhlasí s přidělením
bytu velikosti 1+1 č. bytu 60 v č. p. 367 do „kategorie B“,
bytu velikosti 1+1 č. bytu 47 v č. p. 367 do „kategorie B“,
bytu velikosti 3+1 č. bytu 10 v č. p. 367 do „kategorie B“.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Pan Ing. Petr Křesťan a pan Jiří Schreyer se zdržují jakéhokoliv projednání ve věci uplatnění sankce dle mandátní smlouvy z důvodu střetu zájmů. Počet hlasujících členů Rady města – 4.

R/191/2008
Uplatnění sankce dle mandátní smlouvy
Rada města souhlasí s uplatněním sankce (jednorázové snížení odměny poskytované mandatáři – opakovaný případ nedbalosti) ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: pro: 4
Úkol uložen: vedoucí finančního odboru
Termín plnění: neprodleně

R/192/2008
Žádost o příspěvek – Gymnázium Mimoň
Rada města neschvaluje příspěvek Gymnáziu Mimoň na zajištění dopravy žáků do Belgie, v rámci jazykového kurzu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 30. 4. 2008

R/193/2008
Žádost o příspěvek – Farní charita Česká Lípa
Rada města na základě žádosti Farní charity Česká Lípa ze den 19. 3. 2008 požaduje vyjádření vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 15. 4. 2008

R/194/2008
Žádost o příspěvek – ZŠ a MŠ, Stráž pod Ralskem
Rada města souhlasí s poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem na akci Strážské kontrasty v roce 2008 ve výši 3.000Kč.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 15. 4. 2008

R/195/2008
Žádost o příspěvek a o spolupráci – Tour de Ralsko
Rada města souhlasí s bezplatným vyvěšením reklamních plakátů a letáků a informací v místním zpravodaji Varta a místním rozhlase v souvislosti s konáním závodu Tour de Ralsko .
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum
Termín plnění: do 26. 4. 2008

Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: do 15. 4. 2008

R/196/2008
Žádost o prominutí místních poplatků – PANDA SPORT
Rada města nesouhlasí s osvobozením příspěvkové organizace PANDA SPORT od místních poplatků z ubytovacích kapacit a za rekreační pobyt s účinností od 1. 1. 2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: ihned

R/197/2008
Žádost o prominutí penále – E. V.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 11. 4. 2008

R/198/2008
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 3. zasedání Zastupitelstva města

Bc. Věra Bradáčová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci přidělení bytu z důvodu střetu zájmů a odchází z jednání. Počet hlasujících členů Rady města - 5.
R/199/2008
Přidělení uvolněných bytů
Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 4 v č. p. 324 do „kategorie A“ přidělení služebního bytu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

R/200/2008
Komise kultury a sportu
Rada města neschvaluje převod nevyčerpaných prostředků z akcí, které se neuskutečnily dle kulturního a sportovního kalendáře akcí na rok 2008 na uskutečnění dalších akcí.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: starostce
Termín plnění: do 15. 4. 2008

R/201/2008
Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné – M. G.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 17 088,80 Kč s měsíční splátkou 1 000,--Kč nad běžný předpis nájemného, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 11. 4. 2008

R/202/2008
Revokace usnesení č. R/114/2008
Rada města revokuje usnesení č. R/114/2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostka
Termín plnění: 11. 4. 2008

R/203/2008
Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné – R. Š.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 13 596,95 Kč s měsíční splátkou 1 000,--Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 11. 4. 2008

R/204/2008
Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou soutěž „Svoz a likvidace odpadu na území města Stráž pod Ralskem“
a) Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
1) Ing. Eduard Horčík
2) Lukáš Janků
3) Ing. Jaroslav Pilař
4) RNDr. Jaroslav Hrabal
5) Ing. Vlastimil Ladýř
Náhradník:
Hana Strachová

b) Rada města jmenuje členy hodnotící komise a náhradníků komise:
Ing. Eduard Horčík
Lukáš Janků
Ing. Jaroslav Pilař
RNDr. Jaroslav Hrabal
Ing. Vlastimil Ladýř
Náhradníci:
Jiří Schreyer
Hana Strachová
RNDr. Lubomír Neubauer
Brigita Suchardová
Jana Hodačová

Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: pověřené řízením odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 2. 4. 2008

INFORMACE:
- získání dotace na zámek z Ministerstva kultury

Bc. Věra Bradáčová  starostka
Ing. Jitka Urbánková  místostarostka