Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

9. RaM 16.dubna 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 9. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 16. dubna 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Omluveni: Brigita Suchardová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph. D., Jiří Schreyer

R/205/2008
Veřejná zakázka velkého rozsahu– oprava silnic a komunikací
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na opravy komunikací ve Stráži pod Ralskem s firmou Miroslav Novák, Jana Wericha 2352, Česká Lípa, jejíž bodové ohodnocení dle protokolu hodnocení nabídek je nejvyšší.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 25. 4. 2008

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přijmout rozpočtové opatření ve výši 2 000 000,- Kč.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: mimořádné zasedání Zastupitelstva města

Bc. Věra Bradáčová podává oznámení o osobním zájmu. Počet hlasujících členů Rady města – 5.

R/206/2008
Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava střešní krytiny na výměníkové stanici
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu střešní krytiny na objektu bývalé výměníkového stanice na st. p. č. 654/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem s firmou Jiří Bartáček – KEMON, se sídlem Tovární 444, Chrastava, za cenu 201 110,- Kč.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění:zahájit do 25. 4. 2008

R/207/2008
Žádost o prominutí penále – V. D.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 23. 4. 2008

R/208/2008
Žádost o splátkový kalendář – Ž. H.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné a náklady řízení ve výši 86 582,22 Kč s měsíční splátkou 1 000,- Kč nad rámec běžného nájemného, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: zasedání Zastupitelstva města

R/209/2008
Žádost o splátkový kalendář – I. K.
Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 7 890,60 Kč s měsíční splátkou 1 000,- Kč nad rámec běžného nájemného, po dobu splácení zastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 23. 4. 2008

R/210/2008
Žádost o prominutí penále – S. M.
Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: 23. 4. 2008

R/211/2008
Žádost o splátkový kalendář – B. D.
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši 17 475,50 Kč s měsíční splátkou 500,- Kč, po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: místostarostce
Termín plnění: Zasedání Zastupitelstva

R/212/2008
Záměr prodeje nebytových prostor a části pozemku
1) Rada města doporučuje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti (bývalá kotelna) na st. p. č. 934 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
2) Rada města nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2073/5 v k.ú. Stráž pod Ralskem.
3) Rada města doporučuje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 2073/5 v k.ú. Stráž pod Ralskem.

Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 30. 4. 2008 pronájem
zasedání Zastupitelstva města

R/213/2008
Žádost o povolení splátek na kauci na byt
Rada města nesouhlasí se zařazením žádosti paní M. M. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu velikosti 2+1 s tím, že kauce na byt bude zaplacena formou splátek ve výši 1000,- Kč/měsíc.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 25. 4. 2008

R/214/2008
Přidělení uvolněných bytů
Rada města souhlasí s přidělením bytu
velikosti 1+1 č. bytu 17 v č. p. 372 do „kategorie B“.
velikosti 1+1 č. bytu 30 v č. p. 367 do „kategorie B“ .
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: neprodleně

Ing. Jiří Mužák Ph. D. podává oznámení o osobním zájmu. Počet hlasujících členů Rady města-5

R/215/2008
Souhlas s konáním akce Dětský den 2008
Rada města souhlasí s konáním akce Dětský den 2008, která se uskuteční dne 31. 5. 2008 od 13:30 do 17:30 hodin.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 25. 4. 2008

R/216/2008
Žádost o povolení umístění reklamní vitríny
Rada města souhlasí s umístěním reklamní vitríny na části p. p. č. 1351/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem za předpokladu splnění podmínek stanovených Městským úřadem Stráž pod Ralskem. Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 25. 4. 2008

R/217/2008
Žádost o povolení umístění reklamní tabule
Rada města souhlasí s umístěním reklamní tabule na části p. p. č. 304/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem, za předpokladu splnění podmínek stanovených Městským úřadem Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: zahájit do 25. 4. 2008

R/218/2008
Žádost o dočasný pronájem
Rada města souhlasí se záborem částí pozemků p. č. 1298/3 a 1311/4 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem skládkování kameniva pro komunikaci v současném rozsahu do 31. 5. 2008.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 25. 4 . 2008

R/219/2008
Smlouva na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu chodníků v lokalitě „Zátiší“ Stráž pod Ralskem.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Lubomírem Hruškou, Uranová 2012, Česká Lípa na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí stavby: „Stráž pod Ralskem – chodníky v lokalitě RD Zátiší“ v celkové částce 49 000,- Kč.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 26. 4. 2008

R/220/2008
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky a elektropřípojky na pozemcích p.č. 1749/2 a 1749/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem a se zřízením sjezdu z místní komunikace p.č. 1749/2 na pozemky p.č. 99/1 a 99/2 vše v k.ú. Stráž pod Ralskem.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 25. 4. 2008

R/221/2008
Snižování nákladů na el. energii v trasách veřejného osvětlení Stráž pod Ralskem.
Rada města souhlasí s variantou č. I na snižování nákladů na elektrickou energii v trasách veřejného osvětlení ve Stráži pod Ralskem postupně (etapy), realizace od roku 2009.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín: 25. 4. 2008

R/222/2008
Žádost o finanční příspěvek
Rada města souhlasí s navýšením částky o 3 000,- Kč na akci „Sportoviště pro děti od 6 do 17 let zdarma“.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 15. 5. 2008

Ing. Jiří Mužák Ph. D. podává oznámení o osobním zájmu. Počet hlasujících členů Rady města-5

R/223/2008
Žádost o navýšení finanční dotace
Rada města souhlasí s navýšením částky o 5 000,- Kč na akci Dětský den 2008.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 15. 5. 2008

Rada města ukládá předsedovi Komise kultury a sportu a vedoucímu finančního odboru, aby ve spolupráci zajistili čtvrtletní inventuru akcí uvedených v kulturním kalendáři do 20. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru
Termín plnění: 15. 5. 2008

Bc. Věra Bradáčová podává ohlášení o osobním zájmu. Počet hlasujících členů Rady města-5

R/224/2008
Stavební úpravy v bytě č. 4 Hornická 324
Rada města souhlasí s navrženými stavebními úpravy v bytě č. 4 v ulici Hornická č. p. 324 ve Stráži pod Ralskem za podmínky, že nájemce provede stavební úpravy na vlastní náklady a stavební odpad z bytu bude uložen na určené skládce stavebního odpadu.
Hlasování: pro: 5
Úkol uložen: vedoucímu odboru správy majetku a rozvoje města
Termín plnění: 25. 4. 2008

R/225/2008
Žádost o finanční příspěvek
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku Farní charitě Česká Lípa na projekt Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni ve výši 4 000,- Kč.
Hlasování: pro: 6
Úkol uložen: vedoucímu finančního odboru

INFORMACE:
Jednání s CL INVESTEM

Bc. Věra Bradáčová starostka
Ing. Jitka Urbánková místostarostka