Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Vyhláška o Městské policii města Stráž pod Ralskem

Vyhláška o Městské policii města Stráž pod Ralskem

Městské zastupitelstvo města Stráž pod Ralskem se dne 31.1. 1994 usneslo na základě ustanovení § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) a k) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (úplné znění zákon č.410/1992 Sb.), v souladu s ustanovením § 1 odst.1 zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších právních přepisů vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Městské zastupitelstvo zřizuje "Městskou policii Stráž pod Ralskem" pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Stráž pod Ralskem.
2. Městskou policii řídí starosta prostřednictvím vrchního strážníka, kterého rada může pověřit plněním některých úkolů při řízení Městské policie.
3. Městskou policii tvoří ozbrojení uniformovaní strážníci města Stráže pod Ralskem /dále jen strážníci),se znakem města Stráž pod Ralskem. mající platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů vydaných ministerstvem vnitra ČR.
4. V čele městské policie stojí vrchní strážník, kterého ustanovuje a odvolává městská rada.
5. Vnitřní strukturu a povinnosti strážníků při výkonu služby stanoví Organizační řád městské policie, který vydává městská rada
6. Počet strážníků tvořících městskou policii stanoví městské zastupitelstvo svým usnesením.

Článek 2
Působnost městské policie

1. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v územním obvodu města Stráž pod Ralskem.

2. Místními záležitostmi veřejného pořádku se rozumí především :
a) dodržování obecně závazných vyhlášek města Stráž pod Ralskem, které místní záležitosti veřejného pořádku upravují,
b) ochrana a bezpečnost osob,
c) ochrana majetku zejména před poškozováním a odcizením,
d) řádné užívání zeleně a její ochrana před poškozováním a znečišováním,
e) ochrana veřejně prospěšných zařízení, jako telefonních automatů, veřejného osvětlení a pod. před poškozením a odcizením,
f) dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů a prodeje cigaret,
g) dodržování zákazu daných místních úpravou silničního provozu,
h) řádné užívání státních a městských symbolů,
i) dodržování pořádku při konání sportovních, kulturních a veřejných akcí a řádný výkon funkce pořadatelů,
j) dodržování pravidel občanského soužití,
k) dodržování nočního klidu,
l) odhalování přestupků a podle zákona ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení za tyto přestupky,
m) řádné osvětlení ulic, náměstí, přechodů a překážek ve vozovce.
n) čistota veřejných prostranství a plnění povinností fyzických a právnických osob k jejich údržbě a ochrana před neoprávněným užíváním a znečišováním,
o) neoprávněné zakládání skládek a ukládání odpadů mimo vyhrazená místa.

3. Strážníci upozorňují právnické osoby i příslušné fyz. osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.

4. Při plnění svých povinností spolupracují strážníci s Policií České Republiky.

5. Každý má právo obrátit se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážník je povinen v rozsahu svých pravomocí požadovanou pomoc poskytnout.

Článek 3
Stejnokroj strážníka a hodnostní označení

1. Stejnokroj strážníka upravuje vystrojovací předpis Městské policie Stráž pod Ralskem.
2. Bunda a košile je opatřena na pravé straně prsou znakem Městské policie, pod ním identifikační číslo strážníka. Na záloktí rukávů je nášivka s názvem města. Čepice se štítkem nebo lodička je vpředu označena znakem České republiky.
3. Hodnostní označení strážníků :
a) strážník asistent
b) strážník
c) starší strážník
d) vrchní strážník

Článek 4
Prokazování příslušnosti k městské policii

1. Strážník při výkonu své pravomoci prokazuje příslušnost k městské policii služebním stejnokrojem s odznakem Městské policie, identifikačním číslem a názvem města Stráž pod Ralskem.
2. V případě, kdy je strážník v civilním oděvu a je povinen ze zákona k výkonu své pravomoci, prokáže příslušnost k městské policii služebním průkazem.

Článek 5
Povinnosti strážníků

Strážník je povinen :
1. Prokázat příslušnost k městské policii podle čl. 4.

2.
a) v pracovní době zakročit v mezích zákona, je-li spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný právní delikt, nebo je-li dáno podezření z jejich páchání.
b) stejně tak je povinen učinit mimo pracovní dobu, je-li takovým jednáním bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.
c) této povinnosti je zproštěn jen v zákonem stanovených případech.

3.
a) při plnění úkolů městské policie je povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby v souvislosti s nimi osobám vznikala bezdůvodná újma a případným zásahem do jejich práv a svobod nebyla překročena míra nezbytná k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
b) zasahuje-li do práv a svobod osob, je povinen je o jejich právech poučit. Pokud to povaha zásahu a okolnosti nedovolují, musí tak učinit, jakmile to okolnosti dovolí.

4. Bez zbytečného odkladu oznámit Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věcí zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob, nebo že byl spáchán přestupek, jehož objasňování jí přísluší podle zákona o přestupcích.

5. Oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, který tento orgán projednává.
6. Poskytnout první pomoc a zajistit lékařské ošetření osobě, která byla při zákroku zraněna nebo ihned jakmile to okolnosti dovolí.

Článek 6
Oprávnění strážníka

Strážník má za podmínek a v případě uvedených v zákoně tatooprávnění :

1. Požadovat vysvětlení v souvislosti se spácháním přestupku nebo jiného správního deliktu, k čemuž může občana předvolat a pokud předvolání nevyhoví bez dostatečné omluvy nebo závažného důvodu, může jej předvést.
Občan může odepřít vysvětlení jen podle zákona - o tomto musí být poučen.
2. Požadovat prokázání totožnosti věrohodným způsobem.
3. Předvést občana.
4. Přesvědčit se, zda občan podle zákona předváděný nebo zadržený nemá u sebe zbraň a tu mu odebrat. Zbraní je cokoliv, co může učinit útok proti tělu důraznějším.
5. Zakázat vstup na určená místa.
6. V souvislosti s přestupkovým řízením odejmout věc, pokud ji občan odmítl dobrovolně vydat a pokud může být vysloveno její propadnutí nebo zabrání.

7. Použití donucovacích prostředků, a to :
a) hmatů, chvatů, úderpů a kopů sebeobrany,
b) slzotvorných prostředků,
c) obušku,
d) pout,
e) úderu služební zbraní,
f) hrozby služební zbraní,
g) varovného výstřelu ze služební zbraně.
8. Vedle nebo místo donucovacích prostředků použít služebního psa.
9. Použít služební zbraně.
1O.Oprávnění použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplívajícím z místní úpravy silničního provozu nebo stojí-li na chodníku, kde to není povoleno nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor
veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje. Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provede na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala. Za tento úkon mohou být uloženy náklady do výše 300,-Kč a dále uložena pokuta v blokovém
řízení. Technické prostředky se odstraní bez zbytečných průtahů po případném projednání přestupku v blokovém řízení nebo po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby.

Článek 7
Náhrada škody

1. Město odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním jeho úkolů, rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou osobou, která poskytla strážníkovi pomoc na jeho žádost nebo s jeho vědomím.

2. Osobě, která poskytla strážníkovi pomoc, odpovídá město i za škodu na věcech vzniklou v souvislosti s touto pomocí. Toto neplatí, pokud by si taková osoba způsobila škodu úmyslně.
Dojde-li u ní k újmě na zdraví nebo smrti, odškodnění se provede podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a pracovníků.

3. Nárok na náhradu škody nemá ten, kdo svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok proti sobě vyvolal.

Článek 8
Společná a závěrečná ustanovení

1.
a) strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech důležitých v zájmu městské policie nebo jiných osob, s nimiž se seznámil při plnění úkolů městské policie nebo v souvislosti s nimi.
b) stejnou povinnost má i osoba, která byla městskou policií nebo strážníkem požádána o pomoc, ta musí být o tom poučena.
c) zprostit povinnosti mlčenlivosti osoby uvedené v odst. a). a b). je oprávněn starosta.

2. Strážník je veřejným činitelem ve smyslu § 89 odst. 9 trestního zákona a požívá ochrany podle § 155 a § 156 téhož zákona ( útok na veřejného činitele ). Stejné ochrany požívá osoba, která vystoupí na jeho podporu nebo ochranu.
3. Příkaz strážníka vydaný v souladu se zákonem je pro občana závazný. Jeho neuposlechnutí zakládá podstatu přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst.1 písm. a).zákona 2OO/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů je občan postižitelný napomenutím nebo pokutou až do výše stanovené zákonem.

4. Tato vyhláška nabývá účinnosti 16. února 1994

4) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Článek IX
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 18.července 1998